ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีไทยและเอเชียอาคเนย์
              

 

ปี่พาทย์เสภา ๑

๑. โหมโรงพม่าวัด
แต่งโดย ครูเพ็ง (รัชกาลที่ ๔)

๒. พม่าห้าท่อน สามชั้น
ทางของครูช้อย สุนทรวาทิน (รัชกาลที่ ๔)
ขับร้องโดย ครูดวงเนตร ดุริยพันธุ์

๓. แขกโอด เถา
สามชั้นแต่งโดย ครูช้อย สุนทรวาทิน
สองชั้นและชั้นเดียวแต่งโดย ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ขับร้องโดย ครูทัศนีย์ ขุนทอง

 

 

ปี่พาทย์เสภา ๒

๑. ทยอยนอก เถา
สามชั้นแต่งโดย พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางค์กูร)
สองชั้นและชั้นเดียวแต่งโดย หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

๒. เดี่ยวปี่ในเพลงต่อยรูป
โดย ครูเทียบ คงลายทอง
ขับร้องโดย ทัศนีย์ ขุนทอง


บรรเลงโดย คณะสิทธิถาวร

 

ปี่พาทย์เสภา ๓

๑. โหมโรงจีนโล้
แต่งโดย ครูจัน
๒. ทยอยใน เถา
แต่งโดย ครูเพ็ง
ขับร้องโดย ครูเกษร ปลื้มปรีชา
๓. หางเครื่องเพลงเต้นรำกำเคียว
๔. ครุ่นคิด เถา
๕. ครวญหา เถา
แต่งโดย ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
๖. พม่าเห่
ขับร้องโดย ครูดวงเนตร ดุริยพันธุ์

 

ปี่พาทย์เสภา ๔

๑. แขกลพบุรี เถา
แต่งโดย ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ขับร้องโดย ครูทัศนีย์ ขุนทอง

๒. ตับแขกยิงนก
ขับร้องโดย ครูสมชาย ทับพร

๓. ทยอยเขมร เถา
สามชั้นแต่งโดย ครูแตง (ปี่) ครูพระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางค์กูร)
สองชั้นและชั้นเดียวแต่งโดย ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ขับร้องโดย ครูอัมพร โสวัตร

๔. เต่ากินผักบุ้ง
ขับร้องโดย ครูทัศนีย์ ขุนทอง

 

ปี่พาทย์เสภา ๕

๑. เชิดจีน (ทางบางคอแหลม)
แต่งโดย ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)


๒. แขกบรเทศ เถา
สามชั้นแต่งโดย ครูพระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางค์กูร)


๓. อกทะเล สามชั้น
แต่งโดย ครูช้อย สุนทรวาทิน
ขับร้องโดย ครูแจ้ง คล้ายสีทอง และครูอุษา สุคันธมาลัย


 

ปี่พาทย์เสภา ๖

๑. โหมโรงแขกมอญ
แต่งโดย ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)


๒. สี่บท เถา
สามชั้นแต่งโดย ครูพระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางค์กูร)

ขับร้องโดย ครูสมชาย ทับพร


๓. ูบุหลัน สามชั้น
แต่งโดย ครูทัต
ขับร้องโดย ครูอภิญญา ชีวกานนท์

๔. เต่ากินผักบุ้ง
ขับร้องโดย ครูสมชาย ทับพร

 

ปี่พาทย์เสภา ๗

๑. พม่าห้าท่อน สามชั้น
ทางครูช้อย สุนทรวาทิน
ขับร้องโดย ครูสมชาย ทับพร

๒. เขมรราชบุรี สามชั้น
แต่งโดยครูพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
และครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ขับร้องโดย ครูทัศนีย์ ขุนทอง

๓. จีนลั่นถัน เถา
แต่งโดย ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ขับร้องโดย ครูเกษร ปลื้มปรีชา

บรรเลงโดย ครูเทียบ คงลายทอง และคณะสิทธิถาวร

 

ปี่พาทย์เสภา ๘


๑. จีนขิมใหญ่ เถา

๒. จีนหลวง

๓. ล่องเรือ เถา

๔. มอญรำดาบ เถา

ขับร้องโดย : ครูชลอรัตน์ อ่วมราย

 

 

ปี่พาทย์เสภา ๙


๑. โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. พม่าห้าท่อน หกชั้น
แต่งโดย ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ขับร้องโดย ครูอัมพร โสวัตร

๓. ทะเลบ้า เถา
แต่งโดย ครูสิน ศิลปบรรเลง
ขับร้องโดย ครูสมชาย ทับพร

 

 

จำหน่ายราคาแผ่นละ ๑๓๐ บาท

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่คุณอำไพ หนูเล็ก
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๔, ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๒๑๓, ๓๒๑๙               
หมายเลขโทรสาร ๐-๒๘๐๐-๒๓๓๒
E-mail : lcunl@hotmail.com , lcunl@mahidol.ac.th             

 

  
               Copyright © 2009 ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีไทยและเอเชียอาคเนย์. All rights reserved. Contact Webmaster :