การศึกษา
•    () ,
•    () ,
 
งานวิจัยที่สนใจ
1.
ดนตรี
2.
ดนตรีศึกษา
3.
ดนตรีสมัยนิยม
4.
รสนิยมทางดนตรี
5.
นิเวศน์ดนตรี
 
งานวิจัย (1)
2564 :
การพัฒนาหลักสูตรดนตรีโลกออนไลน์สำหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กไทย_ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) [ผู้ร่วมวิจัย]
 
ผลงานตีพิมพ์ (4)
 
Saibunmi, S., Chandransu, N., & Chanoksakul, S. (2021). Developing social and emotional learning skills through secondary school concert bands. Malaysian Journal of Music, 10(1), 1-11.
 
Laovanich, V., Chuppunnarat, Y., Laovanich, M., & Saibunmi, S. (2021). An Investigation into the Status of Thailand’s Music Education Systems and Organisation. British Journal of Music Education, 38(2), 131-144.
 
นันธิดา จันทรางศุ, สุรสีห์ ชานกสกุล และ สกาวรุ้ง สายบุญมี. (2563). ทิศทางการสอนดนตรีโลก: นิยาม หลักการ และข้อเสนอแนะสาหรับประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 48(1), 142-163.
 
Laovanich, V., Chuppunnarat, Y.a, Laovanich, M.b. & Saibunmi, S. (2020). An investigation into the status of Thailand s music education systems and organisation. British Journal of Music Education, 38(2), 131 - 144.
 
การนำเสนอ (0)
 
ผลงานอื่นๆ (0)