การศึกษา
•   ศษ.บ. (ภาษาไทย (การสอน)) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย
•   ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
 
งานวิจัยที่สนใจ
1.
ภาษาตระกูลไท
2.
วัฒนธรรมลาว-ไทย-ญี่ปุ่น
3.
เพลงและดนตรีพื้นเมือง
4.
คติชนวิทยา
5.
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 
งานวิจัย (11)
2553 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : อะรักลาโวย
2553 :
โครงการ ""อนุรักษ์หนังสือไทยโบราณ"" ซึ่งเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อหาที่หลากหลาย สมควรรักษาและศึกษาเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่อสมัยใหม่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้หนังสือและภาษาโบราณ
2552 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ลาวเวียง
2552 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ญ้อ
2552 :
พจานานุกรมภาษา ลาว-ไทย
2550 :
สื่อวัฒนธรรม 8 ชนเผ่าสานใยการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดราชบุรี
2550 :
โครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ลาวเวียง
2550 :
โครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: ซาไก
2549 :
สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: กะเลิง
:
พจนานุกรมไทยใหญ่-ไทย
:
ชุดโครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
 
ผลงานตีพิมพ์ (14)
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2547). วิกฤตการวิจัย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 23(2), 104 -105.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2544). ไม้หลักปักขี้ควาย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 20(1), 119.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2543). ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีไทย ประสิทธิ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 19(2), 119 - 120.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2543). อาการครบสามสิบสอง. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 19(1), 118.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). คำโตงโตย. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 18(2), 116.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). ไค เมืองหลวงพระบาง. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 18(2), 106.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). สถานภาพอักขรวิธีลาว. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 18(1), 19 - 27.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2542). เอามือซุกหีบ. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 18(2), 98.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2541). ความสำคัญของภาษาลาว. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 17(2), 85 - 90.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2541). เวลาฟากฝั่งโขง. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 17(1), 14.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2541). จิ้งจกทัก. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 17(1), 110.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2541). ท้าวแสนปม. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 17(1), 118.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). วรรณยุกต์ช่อง B4: กรณีศึกษาภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 15(1), 107 - 118.
 
วีระพงศ์ มีสถาน . (2539). ละว้าบ้านแปะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ : การสำรวจภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น. วารสารภาษาและวัฒนธรรม , 15(2), 58 - 72.
 
การนำเสนอ (0)
 
ผลงานอื่นๆ (78)
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2552 ). อบรม ""เทคนิคการสอนภาษาไทย"" .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2552 ). สอนภาษาไทย .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2551 ). สอนภาษาไทย .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2548 ). พจนานุกรม มอญ-ไทย .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2548 ). ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง (ผลงานการปริวรรตจากภาษาลาว). กรุงเทพฯ: มติชน. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2548 ). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ กะเลิง. กรุงเทพฯ: เอกพิมพ์ไท. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2548 ). พลิกแผ่นดิน ปลิ้นแผ่นฟ้า. (แปลจากวรรณกรรมรางวัลซีไรท์ภาษาลาว). กรุงเทพฯ: มติชน. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2548 ). ควายให้กำเนิดคน. (เป็นบรรณาธิการ และเขียนเรื่อง กำเนิดวัวกับควาย). กรุงเทพฯ: มติชน. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2548 ). พจนานุกรม มอญ-ไทย (กรรมการจัดทำ). กรุงเทพฯ: มติชน. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2547 ). พจนานุกรมฉบับมติชน (กรรมการจัดทำ). กรุงเทพฯ: มติชน. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2547 ). ภาษาและสื่อกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 169-200. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2546 ). สอนภาษาไทย .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2545 ). สอนวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2544 ). เครื่องแบบนักเรียนวิจิตรกรรม (ลาว). ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 22 ฉบับที่ 6, หน้า 102-103. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2544 ). ธรณีสงฆ์ ธรณีสาร ธรณีสูบ แล้วธรณีอะไรอีก. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 22 ฉบับที่ 6, หน้า 147-151. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2543 ). สอนวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2543 ). พจนานุกรม ลาว-ไทย. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2543 ). ตามหาหนองแวง. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 21 ฉบับที่ 12, หน้า 98-99. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2543 ). พระองค์ท่าน. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 หน้า 32-34. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยใหญ่. กรุงเทพฯ, เอกพิมพ์ไท. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). ใจจอดเจ้า. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 4, หน้า 69. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). ฝ ฝั้น หายไปไหน. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 3, หน้า 23. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). ลาวจ้อย. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 6, หน้า 25. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). สิบสอง “จุ”ไท คิดดูใหม่อีกที. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 7, หน้า 24-25. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). หักคอคนใส่หน้านกกด. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 8, หน้า 30-31. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). กระชอมดอก. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 9, หน้า 32. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). พาน. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 10 หน้า 28-29. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). โพ-โพธิ์. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 11, หน้า 28-29. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). เยิน ไม่ใช่ ยับ-ยู่ หรือย่น. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 หน้า 125. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). สะโพกสุดเสียงสังข์. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 5, หน้า 24-25. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2542 ). เหม้า. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 12, หน้า 32. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2541 ). ตาซ้ายบ่เหลียว. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 19 ฉบับที่ 5, หน้า 66. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2541 ). ทำ และ เย็ด. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 19 ฉบับที่ 7, หน้า 137-139. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2541 ). อเมซซิ่ง. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 10, หน้า 148-149. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). พจนานุกรมฉบับมติชน .
 
วีระพงศ์ มีสถาน, ณัฏฐวี ทศรฐ . ( 2540 ). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ เมี่ยน (เย้า). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). การเขียนคำอีสานด้วยอักษรไทยกลาง. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 18 ฉบับที่ 5, หน้า 196-199. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). กูให้มึงเป็นนายกฯ. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 98, หน้า 94. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). แก่เกินแกง. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 106, หน้า 157. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). คร่า. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 103, หน้า 109. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). คลอด. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 102, หน้า 94. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). บรมครู. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 105, หน้า 157. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). ประชาสังคม. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 96, หน้า 52. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). ผ้าขาวม้า. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 99, หน้า 86. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). มะเหงก. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 101, หน้า 102. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). แม่ง. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 95, หน้า 57. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). แม่แตงร่มใบ. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 97, หน้า 126. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). ยามอุบากอง. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 100, หน้า 118. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2540 ). ศพและคน(ตาย). นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 104, หน้า 149. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ พวน. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน, สมใจ แซ่โง้ว . ( 2539 ). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยลื้อ. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). พวนนั้นไซร้ ไทยหรือลาว. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 5, หน้า 202-205. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). กันตึม. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 94, หน้า 69. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). กาญนาภิเษก. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 88, หน้า 77. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). ขี้ราดโทษล่อง. นิตยสารรมย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 14, หน้า 186. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). คว้า. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 15,หน้า 80. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). ความรับผิดชอบ. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 19, หน้า 85. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). จ๊าบ. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 87, หน้า 91. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). ตีนกา-กากบาท. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 16, หน้า 84. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). เบอร์ 5. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 90, หน้า 71. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). ลักษณะนาม-เอกลักษณ์ที่ขาดระเบียบ. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 17, หน้า 82. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). ล้างหน้าไก่. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 92, หน้า 79. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). ลูกใครหว่า. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 85, หน้า 68. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). วันหน้า-วันหลัง. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 93, หน้า 58. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). วิสัยทัศน์. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 21, หน้า 81. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). วิสามัญฆาตกรรม. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 20, หน้า 82. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). แหกโผ. นิตยสารรุ้ง, ปีที่ 8 ฉบับที่ 91, หน้า 82. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2539 ). ฯพณฯ. นิตยสารรมย์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 18, หน้า 82. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2538 ). ของเก่าบ่เล่ามันซิลืม: อิ่งอ้อย. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 5, หน้า 37. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2538 ). โพน. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 7, หน้า 213. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2538 ). ไม่ใช่เพศ อย่าตะแบงไปแบ่งเพศ. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 12, หน้า 228-229. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2538 ). ทรางและกระษัย. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 6, หน้า 227. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2538 ). แสลง คำสแลง. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 , หน้า 184-185. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2537 ). ครกมอง ครกกับมอง. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 15 ฉบับที่ 12, หน้า 108-109. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2537 ). ปลาแดก. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 15 ฉบับที่ 8, หน้า 68-69. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2537 ). ยุคที่หมามีค่าแค่ถัง. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 15 ฉบับที่ 11, หน้า 68-69. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2537 ). สีแหล้ สีใบละ 500. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 15 ฉบับที่ 9, หน้า 188-189. .
 
วีระพงศ์ มีสถาน . ( 2537 ). ไห่หนู. ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1, หน้า 186. .