Mahidol University     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     Contact     ||     EN     |     TH     |           
 
RILCA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

KEY TOPICS
OTHERS      
  
ชื่อกิจกรรม/โครงการ : พัฒนาความร่วมมือหลักสูตรยืดหยุ่น Map c Map Ex Microcredit กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน และต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่มาและความสาคัญ :

ทางสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตระหนัก ถึงความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคคลากรด้านการศึกษา เนื่องด้วยสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแบบก้าวกระโดด การทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมยุคนี้จึงต้องเข้าใจบริบทของสังคม และต้องมีการปรับตัวหลายด้าน มหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มมีช่องทางการ เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อต่อยอดความรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเพิ่มขีดจำกัดในการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและมีความสุข ซึ่งขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเลือกเรียนรายวิชาเหล่านี้ได้ตามความสนใจ โดยไม่จำกัดเพศ วัย อายุหรือวุฒิการศึกษา โดยใช้ รูปแบบการจัดการศึกษา ที่เรียกว่า Mahidol Apprentice ship Program ซึ่งแบ่งเป็น MAP_C Mahidol Apprenticeship Program Curriculum (Life-Long Learning For Essential Skill Development Of The 21st Century And Beyond) และ MAP_EX Mahidol Apprenticeship Program Extra (Short Course And Training ) รวมถึง Microcredit เป็นรูปแบบของการสะสมหน่วยกิตย่อย โดยหลักสูตรนําผลการเรียนรู้ที่ได้จากการนําบาง หัวข้อในรายวิชาไปเปิดสอน หรือนําผลการเรียนรู้ที่ได้จากหัวข้อที่จัดอบรม รวมทั้งผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนรู้มา จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มาเทียบเคียงกับผลการเรียนรู้ในบางหัวข้อของรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาโดยใช้ผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิช (มคอ.๓) เป็นเกณฑ์ใน การอ้างอิงการเทียบเคียงผลการเรียนรู้

ซึ่งการเปิดโอกาสให้การจัดการศึกษาทั้ง 3 แบบ MAP C MAP EX และ Microcredit จะเป็นช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น ทั้งนี้รายวิชา ก็เริ่มมีการศึกษาเป็นออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จะทำให้การเข้าถึงความรู้ จากทุกทั่วประเทศ ได้สะดวกขึ้น

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ :  
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ :  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย : งานบริหารการศึกษา ร่วมกับ หลักสูตรของสถาบันฯทั้ง 5 หลักสูตร
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรในการเปิดการศึกษาแบบยืดหยุ่นที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร
3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันฯให้เป็นที่รู้จัก
4.เพื่อ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสถาบัน
5. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากกิจกรรมการถอดบทเรียน
6. ปรับปรุงและขยายตลาดโดยเพิ่มทั้งจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างชาติเดิมและเพิ่มจำนวนฐานนักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆมากขึ้น
7. ปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิมให้ดียิ่งขึ้น (จัดทำแผนดำเนินงานในรูปแบบ flow chart หรือ infographic เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการลดความผิดพลาด)
8. พัฒนาสื่อการสอนให้เป็นในรูปแบบสื่อออนไลน์มากขึ้นเพื่อตอบสนองระบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ :  
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : บุคคลทั่วไป
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ : มีบุคคลทั่วไปรู้จักหลักสูตรของสถาบันฯ และเข้าร่วมสมัครเข้าเรียน/เข้าอบรม ในปีการศึกษา 2563 และ 2564 รวมมากกว่า 50 คน
Web link : MICROCREDIT - ภาษาศาสตร์ 64 - https://graduate.mahidol.ac.th/MAP/linguistic-culture.php
MAP C - ภาษาศาสตร์ 64 - https://www.facebook.com/photo?fbid=340269841235377&set=pcb.340270784568616
MAP C - วัฒนธรรม 64 - https://www.facebook.com/CulturalStudiesRILCA/photos/pcb.3200006190298033/3200005210298131
MAP EX - https://graduate.mahidol.ac.th/MAP/linguistic-culture.php
SDG Goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :    
รูปภาพประกอบ :
 

Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
999 Budhamonthon Sai 4, Salaya, Budhamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand. Tel. (662) 8002308-14 Fax. (662) 8002332