Mahidol University     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     Contact     ||     EN     |     TH     |           
 
RILCA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

KEY TOPICS
 
  
ชื่อกิจกรรม/โครงการ :
การอบรม เรื่อง "เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ"
ที่มาและความสำคัญ :

ในปีพุทธศักราช 2558 กลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ได้มีมติร่วมกันว่า จะผนึกศักยภาพของมวลหมู่สมาชิกให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ด้วยแนวคิดสร้างเป็นคำขวัญไว้ว่า "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม" (one vision, one identity, one community) ซึ่งนั่นก็หมายความว่า จะเกิดการเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ทั้งในรูปของเศรษฐกิจการค้า การลงทุน สังคม และวัฒนธรรมกันครั้งมโหฬาร

ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ซึ่งการจะเผยความรู้สึกนึกคิดให้แก่คนต่างชาติต่างภาษาได้เข้าใจความเป็นไทยนั้น ส่วนหนึ่งยังต้องประกอบด้วย "การเข้าใจภาษาไทย"

ความต้องการรู้ภาษาไทยของชาวต่างชาตินั้น มีเป็นจำนวนมาก (ทั้งนี้ ยังมิได้มีการสำรวจ หรือระบุข้อมูลไว้อย่างเป็นทางการ เป็นการประเมินจากข้อมูลที่มีผู้ประสงค์จะเรียนรู้ภาษาไทยที่ติดต่อมาทางหน่วยงาน สถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล) และมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ต้องการรู้เพียงเพื่อสื่อความกับชาวไทย ต้องการรู้ระบบเขียนเพื่อสืบค้นหาความรู้ และรู้เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพเป็น "ครูภาษาไทย" ก็มี

แต่ความจริงในระบบภาษาคือ "คนที่พูดได้ ใช่จะสอนภาษาเป็น" หมายความว่า คนที่พูดภาษาอังกฤษทุกคนเป็น ก็ใช่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษได้ เช่นเดียวกับชาวไทยที่พูดภาษาไทยได้ ก็มิได้หมายความว่าจะสอนภาษาไทยเป็นทุกคน

ครูที่สอนภาษานั้น เปรียบกับเจ้าของร้านขายของชำ ที่ "ต้องรู้" ว่าสินค้าในร้านของตนเองวางอยู่ชั้นใด เช่น ไม้ขีด ผงชูรส มะขามเปียก ฯลฯ เมื่อลูกค้ามาถามซื้อสินค้า คนขายในร้านชำย่อมที่จะฉวยเอาสินค้ามาบริการแก่ลูกค้าได้โดยพลัน ทักษะเช่นนี้มิใช่มีมาแต่กำเนิด หากแต่เกิดจากการคลุกคลีกับสินค้า มีการจัดเรียงให้เป็นที่เป็นทาง เมื่อทำซ้ำๆ บ่อยๆ ก็จะเกิดการจำได้หมายรู้ กลายเป็น "ทักษะการขายสินค้าในร้านชำ" ไปโดยปริยาย

ดังนั้น การจะเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาตินั้น ก็สามารถที่จะเรียนรู้และฝึกได้ อย่างน้อย คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ถือว่ามีพื้นฐานของภาษาไทยอยู่แล้ว หากมาทำความเข้าใจภาษาไทยอย่างเป็นระบบ และจัดเรียงเนื้อหาที่จะสอนอย่างเป็นแบบแผน ประกอบการนำความรู้ทางจิตวิทยาการเรียนรู้ พร้อมกับสื่อการสอนที่ครูผู้สอนได้ผลิตขึ้นด้วยความตั้งใจ จะทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ และบรรลุสู่การใช้ภาษาไทยได้โดยไม่ยาก

งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ภาษาไทยสู่ชาวต่างชาติ จึงได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ :

รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2555
รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24  กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม 2555
รุ่นที่ 3 วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2556
รุ่นที่ 4 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556
รุ่นที่ 5 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557
รุ่นที่ 6 วันที่ 4-5 กันยายน 2557
รุ่นที่ 7 วันที่ 23-24 เมษายน 2558
รุ่นที่ 8 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558
รุ่นที่ 9 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559
รุ่นที่ 10 วันที่ 8-9 กันยายน 2559
รุ่นที่ 11 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 12 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 13 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561
รุ่นที่ 14 วันที่ 30-31 มีนาคม 2562
รุ่นที่ 15 วันที่ 7-8 กันยายน 2562
รุ่นที่ 16 วันที่ 5-6 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 17 วันที่ 5-6 กันยายน 2563

สถานที่จัดงาน :
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน : -
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน :
1) เพื่อเผยแพร่วิธีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ แก่ชาวไทย
2) เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพด้านการสอนภาษาไทย
3) เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
4) ส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรผ่านกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :

รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 มิถุนายน จำนวน 23 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24  กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม 2555 จำนวน 18 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2556 จำนวน 20 คน
รุ่นที่ 4 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 19 คน
รุ่นที่ 5 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 จำนวน 16 คน
รุ่นที่ 6 วันที่ 4-5 กันยายน 2557 จำนวน 25 คน
รุ่นที่ 7 วันที่ 23-24 เมษายน 2558 จำนวน 23 คน
รุ่นที่ 8 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 จำนวน 5 คน
รุ่นที่ 9 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 จำนวน 11 คน
รุ่นที่ 10 วันที่ 8-9 กันยายน 2559 จำนวน 23 คน
รุ่นที่ 11 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 จำนวน 22 คน
รุ่นที่ 12 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 19 คน
รุ่นที่ 13 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 6 คน
รุ่นที่ 14 วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 จำนวน 3 คน
รุ่นที่ 15 วันที่ 7-8 กันยายน 2562 จำนวน 8 คน
รุ่นที่ 16 วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 จำนวน 3 คน

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนา / Conference :
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เทคนิการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
2) เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้กับสังคมในวงกว้างมากขึ้น
3) เพื่อขยายกิจกรรมทางวิชาการของสถาบันฯ ให้กว้างขวางขึ้น
Web link : https://lc.mahidol.ac.th/th/AcademicServices/TrainingThaiTeaching.htm
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
รูปภาพประกอบ :
 
     
   
 

Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
999 Budhamonthon Sai 4, Salaya, Budhamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand. Tel. (662) 8002308-14 Fax. (662) 8002332