Mahidol University     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     Contact     ||     EN     |     TH     |           
 
RILCA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

KEY TOPICS
OTHERS      
     
  
ชื่องานวิจัย : การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติจังหวัดสมุทรสาคร
คณะ/สาขาวิชา : รศ.ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ที่มาและความสำคัญ :  
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา : การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เด็กข้ามชาติ เมียนมา จังหวัดสมุทรสาคร
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน : โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยการใช้องค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้สั่งสมและพัฒนาขึ้นจากงานวิจัย มาถ่ายทอดไปยังครูที่สอนในโรงเรียนที่เด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการสอนผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และให้ครูตระหนักถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาของเด็กทุกคนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเพื่อลดอคติและความเชื่อเหมารวม ที่เป็นอุปสรรคต่อการได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพในกลุ่มเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติ โครงการวิจัยนี้มีแผนจะขยายผลไปยังเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษากลุ่มอื่นต่อไปในอนาคต
แหล่งทุนสนับสนุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หน่วยงานที่ร่วมมือ :  
ผู้มีส่วนได้เสีย :  
ระดับความร่วมมือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ :
หนังสือ "สอนอย่างไรในโรงเรียนหลากวัฒนธรรม: การจัดการศึกาาสำหรับเด้กลูกหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศ" ซึ่งจะเป็นคู่มือสำหรับครูที่สอนในโรงเรียนที่รับเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติเข้าเรียนโดยเฉพาะเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา โดยแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนหลากวัฒนธรรม เป็นแผนการการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาและทดลองใช้จริงในห้องเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติ ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถใช้แผนฯ เหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้จริง
Web link : http://www.thai-explore.net/search_detail/result/11013
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
รูปภาพประกอบ :
 
     
 
     
 
 

Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
999 Budhamonthon Sai 4, Salaya, Budhamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand. Tel. (662) 8002308-14 Fax. (662) 8002332