Seminar

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Smart Leadership รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Smart Leadership รุ่นที่ 2…

RILCA Camp 2023

พิธีเปิดค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน (RILCA Camp 2023) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน (RILCA Camp) ภายใต้แนวคิด…

สิกขีเสวนา ครั้งที่ 4 (พิเศษ) เรื่อง “แสงสว่างทางปัญญาแห่งซิกข์”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอินเดียศึกษา กิจกรรม “สิกขีเสวนา” ครั้งที่ 4 (พิเศษ) เรื่อง…

การสัมมนา Comparative perspectives on transnational lives of migrant workers

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาวะ จัดกิจกรรมการสัมมนาเรื่อง Comparative perspectives on transnational lives of migrant…

การสัมมนาระดับชาติ “พลวัตของอินเดียศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พลวัตของอินเดียศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่…

การบรรยาย “The Secret of the Happiest Country in the World”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะ หัวข้อ “The Secret of…

พิธีเปิดหลักสูตรการเสริมสมรรถนะการสื่อสารระดับโลกและระหว่างวัฒนธรรม

การเสริมสมรรถนะการสื่อสารของ “บุคลากรชาวต่างชาติ” ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยภาษาฯ ประสานพลังกับ กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโอกาสให้กับบุคลากรทางศึกษาชาวต่างชาติทั่วประเทศไทย (SDG 4, 18)…

อบรมเชิงปฏิบัติการ สองวัย…เข้าใจสื่อ : สร้างสื่อได้ ใช้สื่อเป็น เน้นสื่อดี

กลุ่มวิจัยสาธารศิลป์ และศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อกับผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สองวัย…เข้าใจสื่อ…

เวทีเสวนาสาธารณะเพื่อเสนอผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สถาบันวิจัยภาษาฯ หารือความร่วมมือกับ University of Salzburg ประเทศออสเตรีย ในเวทีเสวนาสาธารณะเพื่อเสนอผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ Health and…

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นันทนาการ และการท่องเที่ยวระยะยาว

การบูรณาการการทำงานวิจัยข้ามศาสตร์ ส่งเสริมมิติด้านความเป็นธรรมและความยั่งยืน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) เสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการส่งเสริมมิติด้านความเป็นธรรมและความยั่งยืน (SDGs 10 และ 17) ในภาคอุสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย…

คนในอยากบอก คนนอกอยากเข้า(ใจ) : หมีพูห์ไม่เคยง่าย

งานเสวนาการแปล หัวข้อ คนในอยากบอก คนนอกอยากเข้า(ใจ) : หมีพูห์ไม่เคยง่าย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) โดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม…

การอบรม “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Moodle”

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ สถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ Moodle”…

1 2 6