Conferences

กลไกการยกระดับความเป็นเลิศทางการวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาฯ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการไทยและต่างประเทศ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ Revisiting Tourism Culture เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย…

การประชุมวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Studies: Transnationalism, Colonialism and Authoritarianism in Modern Southeast Asia

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Studies ในหัวข้อ Transnationalism, Colonialism…