Conferences

3rd LINC 2024 Virtual International Conference (LINC 2024)

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (LINC) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม “3rd LINC 2024 Virtual…

กลไกการยกระดับความเป็นเลิศทางการวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาฯ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการไทยและต่างประเทศ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ Revisiting Tourism Culture เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย…

การประชุมวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Studies: Transnationalism, Colonialism and Authoritarianism in Modern Southeast Asia

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Studies ในหัวข้อ Transnationalism, Colonialism…