Language Diversity and Preservation of Cultural Heritage (LCP 2019)

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International conference on Language Diversity and Preservation of Cultural Heritage (LCP 2019) โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน เป็นผู้ดำเนินรายการ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเรียนพฤฒปัญญา ชั้น 1

การประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2562 ภายใต้การดำเนินงานของโครงการวิจัย “โครงการคลังข้อมูลดิจิทัลของกลุ่มชาติพันธุ์: ส่งเสริมการปกป้อง และดำรงรักษา ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วโลก