การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Indian Diaspora in Asia” 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ เครือข่ายอินเดียศึกษา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Indian Diaspora in Asia” วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย ศูนย์ภารตะศึกษา ร่วมกับ Embassy of India,

Read more

3rd LINC 2024 Virtual International Conference (LINC 2024)

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (LINC) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม “3rd LINC 2024 Virtual International Conference” ภายใต้แนวคิด “Language, Intercultural Communication, and Soft Power: Issues

Read more

การประชุมวิชาการนานาชาติ 7MLE

สถาบันวิจัยภาษาฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและการศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Language, Multilingual Education, Resilient Futures, and Transformative Education” วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี

Read more

The 2nd LINC Virtual International Conference (LINC 2023)

การประชุมนานาชาติด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม The 2nd LINC Virtual International Conference (LINC 2023) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (LINC) ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม The 2nd LINC

Read more

กลไกการยกระดับความเป็นเลิศทางการวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาฯ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการไทยและต่างประเทศ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ Revisiting Tourism Culture เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจโลก (SDGs 17) รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Revisiting

Read more

The 1st LINC Virtual International Conference

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม The 1st LINC Virtual International Conference – Language & Intercultural Communication in Times of Crisis สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Read more

การประชุมวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Studies: Transnationalism, Colonialism and Authoritarianism in Modern Southeast Asia

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Studies ในหัวข้อ Transnationalism, Colonialism and Authoritarianism in Modern Southeast Asia โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์

Read more

Language Diversity and Preservation of Cultural Heritage (LCP 2019)

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International conference on Language Diversity and Preservation of Cultural Heritage (LCP 2019) โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด

Read more

On the Move: Indigenous Knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “On the Move: Indigenous Knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond”

Read more