สถาบันฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มูลนิธิไทย (Thailand Foundation)

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวพิมพ์พรรณ ทองเปลว เจ้าหน้าที่วิจัย เข้าพบ นายธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย, นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว ผู้อำนวยการด้านการบริหาร และคณะฯ ในโอกาสเจรจาหาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนสอนภาษาไทยรูปแบบออนไลน์

Read more

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านผู้อายุ” จากกรมกิจการผู้สูงอายุ

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ (ICEML) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานศูนย์ฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท “องค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านผู้อายุ” จาก นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย

Read more

RILCA ร่วมจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในงาน “สำเนียงเสียงสัตว์”

RILCA ร่วมจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในงาน “สำเนียงเสียงสัตว์” เพื่อตอบสนองต่อแนวคิดการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมตามโครงการ “จัตุรัสวัฒนธรรมมหิดล” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน “สำเนียงเสียงสัตว์” โดยมี รองศาสตราจารย์

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษา ระหว่าง RILCA และ Central Luzon State University

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษาร่วมกับ Dr. Jay C. Santos, Dean of the College of Arts of Social Sciences

Read more

ค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “RILCA ลีลาไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร สถาบันฯ เป็นประธานเปิดค่ายฯ และกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเด็ก ๆ จำนวนทั้งหมด

Read more

สัมมนาวิชาการ WUN Webinar Series: “How can we Decolonise Language Revitalization? Some Ideas and Challenges

RILCA ร่วมกับเครือข่าย Worldwide Universities Network จัดงานสัมมนาวิชาการ WUN Webinar Series ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา และพิพิธภัณฑศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ WUN Webinar Series ในหัวข้อ “How can

Read more

RILCA พานักศึกษาต่างชาติทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนจีนแคะ จ.ราชบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง และหัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

Read more

การอบรม “การสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคโนโลยี AI”

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม “การสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคโนโลยี AI” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสิฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์

Read more

งานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยภาษาฯ วางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยนางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการ และบุคลากรสถาบันฯ

Read more