สัมมนาวิชาการ WUN Webinar Series: “How can we Decolonise Language Revitalization? Some Ideas and Challenges

RILCA ร่วมกับเครือข่าย Worldwide Universities Network จัดงานสัมมนาวิชาการ WUN Webinar Series ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา และพิพิธภัณฑศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ WUN Webinar Series ในหัวข้อ “How can

Read more

การอบรม “การสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคโนโลยี AI”

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม “การสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคโนโลยี AI” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสิฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์

Read more

Thailand’s Tourism Sector: Sustainability and Gender Justice

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Thailand’s Tourism Sector: Sustainability and Gender Justice” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

Read more

การบรรยายสาธารณะ “พัน ‘ส่าหรี’ คลี่ ‘กุรตา’ : วิถีแต่งกายสไตล์ภารตะ”

การบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 3 “พัน ‘ส่าหรี’ คลี่ ‘กุรตา‘ : วิถีแต่งกายสไตล์ภารตะ” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) โดย ศูนย์ภารตะศึกษา จัดการบรรยายสาธารณะออนไลน์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “พัน ‘ส่าหรี’ คลี่

Read more

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Smart Leadership รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Smart Leadership รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ Smart Leadership in the Digital Transformation Era 2023 โดยมี

Read more

RILCA Camp 2023

พิธีเปิดค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน (RILCA Camp 2023) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน (RILCA Camp) ภายใต้แนวคิด “กินอยู่อย่างไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร สถาบันฯ เป็นประธานเปิดค่ายฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

สิกขีเสวนา ครั้งที่ 4 (พิเศษ) เรื่อง “แสงสว่างทางปัญญาแห่งซิกข์”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอินเดียศึกษา กิจกรรม “สิกขีเสวนา” ครั้งที่ 4 (พิเศษ) เรื่อง “แสงสว่างทางปัญญาแห่งซิกข์” วันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

การสัมมนา Comparative perspectives on transnational lives of migrant workers

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาวะ จัดกิจกรรมการสัมมนาเรื่อง Comparative perspectives on transnational lives of migrant workers ภายใต้หัวข้อ Thai workers in Japan VS Myanmar, Cambodian and

Read more

การสัมมนาระดับชาติ “พลวัตของอินเดียศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พลวัตของอินเดียศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์

Read more

การบรรยาย “The Secret of the Happiest Country in the World”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะ หัวข้อ “The Secret of the Happiest Country in the World” จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก

Read more