พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Smart Leadership รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Smart Leadership รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ Smart Leadership in the Digital Transformation Era 2023 โดยมี

Read more

RILCA Camp 2023

พิธีเปิดค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน (RILCA Camp 2023) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน (RILCA Camp) ภายใต้แนวคิด “กินอยู่อย่างไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร สถาบันฯ เป็นประธานเปิดค่ายฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

สิกขีเสวนา ครั้งที่ 4 (พิเศษ) เรื่อง “แสงสว่างทางปัญญาแห่งซิกข์”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอินเดียศึกษา กิจกรรม “สิกขีเสวนา” ครั้งที่ 4 (พิเศษ) เรื่อง “แสงสว่างทางปัญญาแห่งซิกข์” วันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

การสัมมนา Comparative perspectives on transnational lives of migrant workers

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสุขภาวะ จัดกิจกรรมการสัมมนาเรื่อง Comparative perspectives on transnational lives of migrant workers ภายใต้หัวข้อ Thai workers in Japan VS Myanmar, Cambodian and

Read more

การสัมมนาระดับชาติ “พลวัตของอินเดียศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พลวัตของอินเดียศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์

Read more

การบรรยาย “The Secret of the Happiest Country in the World”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะ หัวข้อ “The Secret of the Happiest Country in the World” จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก

Read more

พิธีเปิดหลักสูตรการเสริมสมรรถนะการสื่อสารระดับโลกและระหว่างวัฒนธรรม

การเสริมสมรรถนะการสื่อสารของ “บุคลากรชาวต่างชาติ” ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยภาษาฯ ประสานพลังกับ กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโอกาสให้กับบุคลากรทางศึกษาชาวต่างชาติทั่วประเทศไทย (SDG 4, 18) ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทย และทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อันเป็นการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างวัฒนธรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ (SDG 17) ด้วยการจัดหลักสูตร “การเสริมสมรรถนะการสื่อสารระดับโลกและระหว่างวัฒนธรรมผ่านการบูรณาการระดับภูมิภาคเพื่อโลกที่ยั่งยืน” วันที่ 14

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ สองวัย…เข้าใจสื่อ : สร้างสื่อได้ ใช้สื่อเป็น เน้นสื่อดี

กลุ่มวิจัยสาธารศิลป์ และศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อกับผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สองวัย…เข้าใจสื่อ : สร้างสื่อได้ ใช้สื่อเป็น เน้นสื่อดี” ภายใต้โครงการวิจัยสองวัยเข้าใจสื่อ : การขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและการรู้เท่าทันสื่อกับกลุ่มเยาวชนสู่กลุ่มผู้สูงวัยผ่านมิติวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

เวทีเสวนาสาธารณะเพื่อเสนอผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สถาบันวิจัยภาษาฯ หารือความร่วมมือกับ University of Salzburg ประเทศออสเตรีย ในเวทีเสวนาสาธารณะเพื่อเสนอผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ Health and wellbeing tourism and international retirement migration to Thailand รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต

Read more

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นันทนาการ และการท่องเที่ยวระยะยาว

การบูรณาการการทำงานวิจัยข้ามศาสตร์ ส่งเสริมมิติด้านความเป็นธรรมและความยั่งยืน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) เสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการส่งเสริมมิติด้านความเป็นธรรมและความยั่งยืน (SDGs 10 และ 17) ในภาคอุสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วยการจัดเวทีเสวนาวิจัยสาธารณะ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นันทนาการ และการท่องเที่ยวระยะยาว” (SDGs 8) รองศาสตราจารย์ ดร. มรกต ไมยเออร์

Read more