RILCA Live

เวทีเสวนาสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค”

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค” ในวันที่ 25…

เวทีเสวนาสื่อสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต”

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาสื่อสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต” ในวันที่ 12 กันยายน…

เวทีเสวนา Covid Precarity จากมุมมองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายวิจัย ได้แก่ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (Thai Humanities Forum), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ…

เวทีเสวนาสาธารณะ “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาสาธารณะ “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผ่าน…

การบรรยายสักขีเสวนา ครั้งที่ 3

ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง “สิกขีเสวนา ครั้งที่ 3 : สัญลักษณ์ที่เปิดเผยแล้วเป็นรหัสอัศจรรย์จากจักรวาลใน…

Writing a grammatical description in a highly multilingual setting of China

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากทุน คปก. (รุ่นที่ 21) จัดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ Writing…

Public Talk & Seminar Series: เมือง มนุษย์ และโลก

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กลุ่มวิจัยสุนทรียศาสตร์และสังคมวิทยาวัฒนธรรม และศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา จัด Public Talk &…

การเสวนาเนื่องในวันแห่งการรู้หนังสือสากล

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต จัดการเสวนาเนื่องในวันแห่งการรู้หนังสือสากล “เครื่องมือแห่งการอ่านออกเขียนได้ในภาษาชาติพันธุ์” ในวันที่ 16 กันยายน 2565…

1 2 4