เวทีเสวนาสื่อสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต”

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาสื่อสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต” ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ผ่าน Facebook live: RILCA, Mahidol University

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนภายในงาน ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คุณรวิภา เอกสิริเลิศ ประธานชมรมจิตอาสา สมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน
  • คุณนณพร ทศแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์แพทย์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ดำเนินการสนทนาโดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันฯ

สามารถรับชมการเสวนาได้ผ่านทาง
https://www.facebook.com/Rilca.Mahidol/videos/321498733780389

หรือรับชมงาน/กิจกรรมออนไลน์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของสถาบันฯ ได้ทาง
https://www.youtube.com/rilcamu2011

Scholarly Online Public Forum on “Elderly Media Literacy and Mental Health”

On September 12, 2022, RILCA, Mahidol University, in collaboration with the Intelligent Center for Elderly Media Literacy (ICEM), hosted a distinguished online public forum centered around the crucial theme of “Elderly Media Literacy and Mental Health.”

The public forum is available now:
https://www.facebook.com/Rilca.Mahidol/videos/321498733780389

For other events and activities on languages and cultures hosted by RILCA:
https://www.youtube.com/rilcamu2011