งานสัมมนาทางวิชาการ Online Influencers: Knowing the LGBTIQ+ Identity

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (LINC) จัดงานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ Online Influencers: Knowing the LGBTIQ+ Identity โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Read more

เวทีเสวนาสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค”

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค” ในวันที่ 25 มกราคม 2567 ผ่านการถ่ายทอดสด FB Live : RILCA, Mahidol University ทั้งนี้

Read more

การเสวนา “Global Hakka: ความเหมือนที่แตกต่าง”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย กลุ่มวิจัยจีน – ไทยศึกษา จัดงานเสวนาในประเด็น “Global Hakka: ความเหมือนที่แตกต่าง” ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง Co-working Space ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

Read more

เวทีเสวนาสื่อสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต”

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาสื่อสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต” ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ผ่าน Facebook live: RILCA, Mahidol University ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนภายในงาน

Read more

เวทีเสวนา Covid Precarity จากมุมมองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายวิจัย ได้แก่ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (Thai Humanities Forum), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ SEA-Junction จัดเวทีเสวนา Covid Precarity จากมุมมองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

Read more

RILCA Talk: How to get your articles published in Scopus-indexed journals

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “How to get your articles published in Scopus-indexed journals” โดยได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Md. Kamrul Hasan, United International

Read more

เวทีเสวนาสาธารณะ “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาสาธารณะ “ผู้สูงวัย…การเท่าทันสื่อและข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผ่าน Facebook live: RILCA, Mahidol University ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนภายในงาน ดังนี้ คุณธารา

Read more

การบรรยายสักขีเสวนา ครั้งที่ 3

ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง “สิกขีเสวนา ครั้งที่ 3 : สัญลักษณ์ที่เปิดเผยแล้วเป็นรหัสอัศจรรย์จากจักรวาลใน ครุบานี” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ผ่าน Facebook live: RILCA, Mahidol

Read more

ชาตินิยมในลาตินอเมริกา : กระแสลมแห่งความซับซ้อน

Public Talk & Seminar Series: “ชาตินิยมในลาตินอเมริกา : กระแสลมแห่งความซับซ้อน” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กลุ่มวิจัยสุนทรียศาสตร์และสังคมวิทยาวัฒนธรรม และศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา จัด Public Talk & Seminar Series

Read more

Writing a grammatical description in a highly multilingual setting of China

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากทุน คปก. (รุ่นที่ 21) จัดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ Writing a grammatical description of an undocumented language and doing linguistic

Read more