เวทีเสวนาสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค”

ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค” ในวันที่ 25 มกราคม 2567 ผ่านการถ่ายทอดสด FB Live : RILCA, Mahidol University

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนภายในงาน ดังนี้

  • คุณศรินทร วานิชพันธุ์, ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบ่งปันมุมมองในฐานะผู้สูงอายุ
  • ผศ. ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รศ. ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินการสนทนาโดย

  • ผศ. ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย, อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันฯ

สามารถรับชมการเสวนาได้ผ่านทาง
https://fb.watch/pNxrJAcYHQ/?mibextid=xOYQyo

หรือรับชมงาน/กิจกรรมออนไลน์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของสถาบันฯ ได้ทาง
https://www.youtube.com/rilcamu2011

Scholarly Online Public Forum on “Elderly Media Literacy: The Elderly Safely Using Media… Understanding Consumer Rights”

On January 25, 2024, RILCA, Mahidol University, in collaboration with the Intelligent Center for Elderly Media Literacy (ICEM), hosted a distinguished online public forum centered around the crucial theme of “Elderly Media Literacy: The Elderly Safely Using Media… Understanding Consumer Rights”

The public forum is available now:
https://fb.watch/pNxrJAcYHQ/?mibextid=xOYQyo

For other events and activities on languages and cultures hosted by RILCA:
https://www.youtube.com/rilcamu2011