ครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ ให้เกียรติต้อนรับ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

The Faculty of Graduate Studies’s 60th Foundational Anniversary

On February 2, 2024, Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Service and Corporate Communication, congratulated Prof Dr Chartchalerm Isarankura-Na-Ayudhya, Dean, Faculty of Graduate Studies and Assoc Prof Dr Prapimpun Wongchitrat, Deputy Dean for Administrations and Systems Development on the occasion of the Faculty’s 60th anniversary at Faculty of Graduate Studies Building.