พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง และหัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาต่างชาติในโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีรับมอบพานไหว้ครู และผูกข้อมือพร้อมอวยพรให้กับนักศึกษา ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2

พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักศึกษา ตลอดจนให้ครูได้มีโอกาสรับมอบนักศึกษาเข้าเป็นศิษย์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้นักศึกษาได้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษา อันเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบทอดต่อไป

Wai Kru Ceremony for Students in the Thai Language and Culture Course

On September 28, 2023, Assoc Prof Dr Siripen Ungsitipoonporn, Deputy Director for Research, Innovation and Finance, and Head of the Thai Language and Culture Course, had the honour of presiding over the Teacher Appreciation Day Ceremony, commonly known as the Wai Kru Ceremony, for international students enrolled in the Thai Language and Culture Program of the year 2023. This significant event took place at the Auditorium situated on the 2nd floor. The distinguished faculty members of the institution actively participated in this ceremonial occasion, where they symbolically offered Teacher’s trays to the esteemed educators and conveyed their heartfelt blessings to the students in attendance.