สถาบันฯ ได้รับรางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยม และรางวัลชมเชยในโครงการประกวดสวนมุมสวยปี 8

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้รับรางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยม และรางวัลชมเชยในโครงการประกวดสวนมุมสวยปี 8 (พื้นที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนสถาบันฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการประกวดสวนมุมสวย จัดขึ้นโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ส่วนงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และเพิ่มขนาดพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล

RILCA received two awards in the Beautiful Corner Garden Competition

RILCA was honoured to receive two prestigious awards in the distinguished Beautiful Corner Garden Competition. These accolades include the Outstanding Continuous Garden Care Award and the Honourable Mention Award, which were granted to RILCA as part of its participation in the eighth edition of this esteemed competition. The recognition was formally conferred upon RILCA by Assoc Prof Dr Chuthamanee Suthisisang, Vice President of Mahidol University, during a ceremony held at the Office of the President, Mahidol University, on September 27, 2023. Assoc Prof Dr Watcharapol Wiboolyasarin, Deputy Director for Education, Academic Services, and Corporate Communications, graciously accepted these awards on behalf of RILCA.