สถาบันวิจัยภาษาฯ หารือความร่วมมือร่วมกับ The Embassy of the Republic of Turkey

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ H.E. Mrs Serap Ersoy, Ambassador of the Republic of Turkey, Mr. Macit Koç, Director, Yunus Emre Institute Turkish Cultural Center in Phnom Penh และ Mr. Melih Ersen, Deputy Chief of Mission of the Embassy of Turkey ในโอกาสหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างประเทศตุรกีและประเทศไทย เป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการในระดับนานาชาติร่วมกัน และการส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมตุรกีในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างสองประเทศ ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

การมาสถาบันฯ ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารยังได้พาคณะผู้แทนเข้าชมภายในอาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี โดยเปิดให้ชมในส่วนห้องจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมภาษา วัฒนธรรมและการศึกษา และอาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณเกษม)

Collaborative Discussions between RILCA and the Embassy of the Republic of Turkey in Bangkok

On the 7th of September 2023, Assoc Prof Dr. Morakot Meyer, the Director of RILCA, and the management team, extended a warm and dignified welcome to Her Excellency Mrs. Serap Ersoy, the Ambassador of the Republic of Turkey, Mr. Macit Koç, the Director of the Yunus Emre Institute Turkey Cultural Center in Phnom Penh, and Mr. Melih Ersen, Deputy Chief of Mission from the Embassy of the Republic of Turkey in Bangkok. This important meeting was held in the distinguished Nat Pamornpravat Room. The discussions centered on the potential for comprehensive collaboration across various domains, with the overarching aim of advancing research and academic exchanges between Turkey and Asia. This initiative seeks to establish a robust international academic and research network while fostering the growth of Turkey studies in Thailand.