สถาบันฯ หารือความร่วมมือกับ Yunnan University of Finance and Economics และจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาจาก School of International Languages and Cultures, Yunnan University of Finance and Economics และ Lancang-Mekong International Vocational Institute,  Yunnan Minzu University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ “โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ โดยมี Dr. Sun TINGTING และ Dr. Huang Rong เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณสถาบันฯ ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร ได้หารือการขยายความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Sun TINGTING, Vice Dean of School of International Languages and Cultures,Yunnan University of Finance and Economics และ Dr. Huang Rong โดยการหารือการขยายความร่วมมือในครั้งนี้ มีประเด็นสาระสำคัญ ดังนี้

  1. การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย และผลงานวิชาการร่วมกัน เช่น การทำตำราเรียนหรือสื่อการเรียนการสอน
  2. การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติในระดับมหาบัณฑิตศึกษา โดยทาง Yunnan University of Finance and Economics จะขอจัดตั้งสำนักงาน ณ ประเทศไทย
  3. การขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านวิจัย และการศึกษาในระดับประเทศและภูมิภาค

RILCA’s Collaboration with Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) and Student Orientation

The Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) has established a fruitful collaboration with Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) and recently conducted a comprehensive orientation program tailored for students enrolled in the Thai language and culture course. On September 6, 2023, within the distinguished premises of RILCA’s Auditorium, Assoc Prof Dr. Morakot Meyer, the Director of RILCA, accompanied by esteemed executives and dedicated staff members, extended a warm welcome to students hailing from the School of International Languages and Cultures at Yunnan University of Finance and Economics, as well as those from the Lancang-Mekong International Vocational Institute at Yunnan Minzu University.

This occasion also provided a platform for academic discussions between Assoc Prof Dr. Morakot Meyer, Assoc Prof Dr. Siripen Eungpinporn, and Dr. Sun TINGTING, Vice Dean of the School of International Languages and Cultures at Yunnan University of Finance and Economics, along with the presence of Dr. Huang Rong and Ms. Wan Yihan. These deliberations centered around the exploration of opportunities for enhanced cooperation between the two institutions.