การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดกิจกรรม “การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ” โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่จากกองกายภาพและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริง ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 เพื่อสร้างความตื่นตัวในการป้องกันเหตุอัคคีภัย และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการช่วยชีวิตเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างถูกต้องให้กับบุคลากร รวมถึงสาธิตการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ

Fire Evacuation Plan Drill

On September 6, 2566, the Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA), Mahidol University, conducted a “Fire Evacuation Drill” within the premises of the Auditorium. The Division of Physical Systems and Environment at Mahidol University orchestrated practical exercises showcasing fire evacuation procedures. The primary objective of this event was to enhance disaster preparedness awareness and disseminate vital information pertaining to fire prevention and suppression techniques.