สถาบันวิจัยภาษาฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย และกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) ร่วมให้การต้อนรับนักเรียน และคุณครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดนนทบุรี จำนวน 89 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม และนิทรรศการพิเศษเคลื่อนที่ “วิวิธชาติพันธุ์” ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้แบ่งผู้ร่วมกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม ในการเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์แบบพหุมิติผ่านประสาทสัมผัส ได้แก่ กลุ่มแรก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม กลุ่มที่สอง เยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษเคลื่อนที่ “วิวิธชาติพันธุ์” และเรียนรู้เรื่องการเก็บของป่า ล่าสัตว์ เชิงอนุรักษ์ตามคติชาติพันธุ์ และกลุ่มที่สาม เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์และร่วมทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ร้อยลูกปัดชาติพันธุ์” และสุดท้าย ได้นำนักเรียนสามกลุ่มมารวมกัน เพื่อร่วมกันทำน้ำพริกมะเขือส้มของชาวลีซู และลองรับประทานฝีมือตนเองกับข้าวดอย

RILCA’s Welcome to Delegates from Triam Udom Suksa School in Nonthaburi

The Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA), led by Assistant Professor Dr. Patoo Cusripituck and Assistant Professor Dr. Jitjayang Yamabhai, in conjunction with the iCulture team, extended a warm and gracious welcome to a delegation comprising 89 students and educators from Triam Udom Suksa School in Nonthaburi. This auspicious encounter took place on September 12, 2023. During their visit, the distinguished guests had the privilege of immersing themselves in the rich cultural offerings of RILCA, including a tour of the Anthropology Cultural Museum and an exploration of the captivating Vivid Ethnicity Special Exhibition.