การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ. ดร. อรลัชชา ศิวรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะกรรมการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

PA Visit สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประจำปีงบประมาณ 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต

Read more

สถาบันวิจัยภาษาฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย และกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) ร่วมให้การต้อนรับนักเรียน และคุณครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดนนทบุรี จำนวน 89 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม และนิทรรศการพิเศษเคลื่อนที่ “วิวิธชาติพันธุ์”

Read more

สถาบันวิจัยฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ประธานศูนย์ภารตะศึกษา และดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยภาษาฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  ฉันท์พลากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่

Read more

University Council Visit ครั้งที่ 3

การเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล University Council Visit ครั้งที่ 3 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ครั้งที่

Read more

ต้อนรับคณะนักวิจัยจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันวิจัยภาษาฯ ต้อนรับคณะนักวิจัยจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร ประธานศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา นางสาววาสนา ส้วยเกร็ด และนางสาวกุลธิดา แซ่หมี่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันฯ ให้การต้อนรับ ดร.ทศพร อิฐงาม อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะนักวิจัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานจากทางศูนย์การแปลฯ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง

Read more

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประจำปีงบประมาณ 2566 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต

Read more

ต้อนรับผู้แทนจาก University of Southern Queensland

สถาบันวิจัยภาษาฯ ต้อนรับผู้แทนจาก University of Southern Queensland ประเทศ Australia ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มวิจัยวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันฯ ให้การต้อนรับ Mr. Joe Tralor จาก University

Read more