การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ. ดร. อรลัชชา ศิวรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะกรรมการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับวันแรก ทางส่วนงานได้นำเสนอ “ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน (Roadmap to Vision), และการปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กร, การปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กร, การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร (ที่จะเกิดใน 1-3 ปีต่อจากนี้), และ “ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปัจจุบัน ที่เพิ่มเติมจากรายงานจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ แก่ส่วนงาน โดยได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

EdPEx: Education Criteria for Performance Excellence 2024

Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, along with executives and faculty members, welcomed Asst Prof Dr Ornlatcha Sivarak, Chairman of the audit committee and committee members on their visit from 24 – 25 June, 2024 at RILCA, Mahidol University, to perform the Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) for 2024.