ต้อนรับคณะนักวิจัยจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันวิจัยภาษาฯ ต้อนรับคณะนักวิจัยจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร ประธานศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา นางสาววาสนา ส้วยเกร็ด และนางสาวกุลธิดา แซ่หมี่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันฯ ให้การต้อนรับ ดร.ทศพร อิฐงาม อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะนักวิจัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานจากทางศูนย์การแปลฯ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริการทางการแปลและการล่ามแก่ภาคอุตสาหกรรมและบริการในพื้นที่ EEC” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ชั้น 4

RILCA welcomed researchers from the Burapha University Language Institute

Dr Koraya Techawongstien, Chair of RILCA’s Center for Translation and Language Services, Ms Kulthida Saemee and Ms Wassana Suaykred, General Administration Officer, greeted Dr Thosaporn Itngam, Lecturer at Burapha University Language Institute and researchers on November 9, 2022, to visit the Translation Center to conduct a research on “Personnel development to provide translation and interpretation services to the industrial and service sectors in the EEC area”.