การประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

สถาบันวิจัยภาษาฯ ประชุมหารือร่วมกับ UNESCO และ SIL International เตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Language and Education

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันฯ ประชุมหารือเตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ Language and Education: Language, Multilingual Education, Resilient Futures, and Transformative Education ประจำปี 2565 ร่วมกับ Ms.Kristy Bang, Education Programme Officer และ Mr.Brandon Darr, Inclusive Education Consultant จากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และ Dr.Kirk Person, Certified Senior Literacy and Education Consultant จากเอสไอแอล อินเทอร์เนชันนัล (SIL International) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องณัฐ ภรมประวัติ ชั้น 1

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเอสไอแอล อินเทอร์เนชันนัล (SIL International) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและการศึกษา ที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยและการสร้างนักวิจัยขั้นสูงต่อไป

RILCA met with UNESCO and SIL International to discuss collaboration for the upcoming MLE International Conference.

On November 8, 2022, Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, along with Lecturer and faculty members, discussed a collaboration on the 7th  International Conference 2023 on  Language and Education: Language, Multilingual Education, Resilient Futures, and Transformative Education with Ms Kristy Bang, Education Programme Officer and Mr Brandon Darr, Inclusive Education Consultant, UNESCO and Dr Kirk Person, Certified Senior Literacy and Education Consultant, SIL International in the Nat Pamornprawat Room, RILCA, Mahidol University.