คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประจำปีงบประมาณ 2566

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของส่วนงานในปี 2565 และแผนการดำเนินงานที่สำคัญของปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting

Executives from Mahidol University visit the Research Institute of Languages and Cultures of Asia (RILCA) to acknowledge the fiscal year 2023 work agreement.

Prof Banchong Mahaisavariya, MD, President of Mahidol University, and Mahidol University executives followed up on the PA-Visit performance agreement for fiscal year 2023 through WebEx Meeting on November 7, 2022. Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, together with other administrative team and faculty members, presented the 2022 performance report and received solicited recommendations and exchanged ideas.