การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

สถาบันฯ หารือความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (KUST)

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Zhang Xiaolong, Vice-Dean, City College, Kunming University of Science and Technology, Ms. Li

Read more

ปลูกต้นไม้ “RILCA 50 ปี 50 ต้น” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นล่ำซำ) ในกิจกรรม ” RILCA 50 ปี 50 ต้น” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

Read more

5th WUN Webinar Series: Collaborative grassroot efforts for cultural empowerment

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา หัวหน้าโครงการ “Reducing Indigenous Inequalities: Contextualizing Strategies and Policies for Achieving Community Empowerment in

Read more

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากวัดหทัยนเรศวร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 31 มิถุนายน 2567

Read more

ครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT ให้เกียรติต้อนรับ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

Read more

สถาบันฯ หารือความร่วมมือร่วมกับศูนย์ศึกษาตุรกี และ Yunus Emre Institute

สถาบันวิจัยภาษาฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ Yunus Emre Institute รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันวาร์ โคมา

Read more

RILCA ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 4

รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Teaching and Learning Thai as a Foreign Language in Chinese Higher Education: a Case

Read more

งานสัมมนาทางวิชาการ Online Influencers: Knowing the LGBTIQ+ Identity

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (LINC) จัดงานสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ Online Influencers: Knowing the LGBTIQ+ Identity โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ  Anthropology of Tourism Gender and Postcolonialism

ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันฯ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ “Anthropology of Tourism Gender and Postcolonialism” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ หัวหน้าโครงการ “ผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานและผู้ประกอบการหญิงในธุรกิจท่องเที่ยวฯ กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน วันที่

Read more