Thailand’s Tourism Sector: Sustainability and Gender Justice

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Thailand’s Tourism Sector: Sustainability and Gender Justice” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

Read more

สถาบันฯ ร่วมบรรยาย และจัดนิทรรศการในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมบรรยาย และจัดนิทรรศการโครงการ “ผลิตสารคดีชุด SOME ONE หนึ่งในหลาย” ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 (Mahidol Quality Fair 2023) รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี

Read more

ครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

Read more

การบรรยายสาธารณะ “พัน ‘ส่าหรี’ คลี่ ‘กุรตา’ : วิถีแต่งกายสไตล์ภารตะ”

การบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 3 “พัน ‘ส่าหรี’ คลี่ ‘กุรตา‘ : วิถีแต่งกายสไตล์ภารตะ” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) โดย ศูนย์ภารตะศึกษา จัดการบรรยายสาธารณะออนไลน์ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “พัน ‘ส่าหรี’ คลี่

Read more

Writing Workshop 2023: Language, Culture and Sustainable Community Development

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) ร่วมกับ SOAS, University of London จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Writing Workshop 2023 ในหัวข้อ “Language, Culture and Sustainable Community Development: Taking the

Read more

พบประชาคม : มุ่งสู่ 5 ทศวรรษ RILCA

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดงาน “พบประชาคม : มุ่งสู่ 5 ทศวรรษ RILCA” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับบุคลากร ณ

Read more

สถาบันฯ นำคณะชาวต่างชาติเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา หัวหน้าโครงการ Multiculturalism, Medical Pluralism and Communication for Healthcare Professionals พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ พาคณะผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ และบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขชาวต่างชาติจากสถาบันโภชนาการ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการฯ

Read more

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

สถาบันวิจัยภาษาฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

Read more

การประชุมวิชาการนานาชาติ 7MLE

สถาบันวิจัยภาษาฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและการศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Language, Multilingual Education, Resilient Futures, and Transformative Education” วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี

Read more

Collaboration Workshop “International Retirement Migration to Thailand”

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการ หัวข้อ “International Retirement Migration to Thailand” โดยมี Assoc. Prof. Dr. Sirijit Sunanta, Assoc. Prof. Dr.

Read more