การประชุมวิชาการนานาชาติ 7MLE

สถาบันวิจัยภาษาฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและการศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Language, Multilingual Education, Resilient Futures, and Transformative Education

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและการศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Language, Multilingual Education, Resilient Futures, and Transformative Educationโดยมี Ms. Soohyun Kim, Director of UNESCO Bangkok, Multisectoral Regional Office และ Ms. Debora Comini, UNICEF Regional Director, East Asiaand the Pacific (EAPRO) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับ จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) และภาคีเครือข่ายชั้นนำระดับนานาชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ดังนี้

  1. นโยบาย ความก้าวหน้า และพัฒนาการของพหุวัฒนธรรม
  2. จัดการกับวิกฤตการเรียนรู้ในบริบทหลายภาษา
  3. MLE ระหว่างและหลังการระบาดของ COVID-19
  4. ดิจิทัลของ MLE
  5. การพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทหลายภาษา
  6. การศึกษาและทศวรรษสากลของภาษาพื้นเมือง (พ.ศ. 2565-2575)
  7. กระบวนการและแบบจำลองการพัฒนาภาษาเพิ่มเติม
  8. สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพหุภาษา
  9. การประเมินผลสำหรับผู้เรียน MLE
  10. ผลกระทบและผลลัพธ์ของโปรแกรม MLE

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr. Michel Kenmogne, Executive Director, SIL International เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการแสดง Cultural Performance ภายใต้แนวคิด Soft Power ความเป็นไทย สู่ความเป็นสากล” เป็นการนำเสนอวิถีปฏิบัติวัฒนธรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ ร้อยเรียงผ่านการแสดงที่มีความร่วมสมัย 3 ชุดการแสดง ได้แก่  1. The Proud Ethnic Identity 2.  Ethnic Way of Life และ 3. Diversity in Unity Finale

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับบทบาทการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาศึกษา (MTB MLE) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดผลงานวิชาการ งานวิจัยสำหรับเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และครอบคลุมทั่วโลก อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัยนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยในระดับชาติ ภูมิภาค และประเทศต่อไป

The 7th International Conference on “Language and Education”

On October 4, 2023, Prof Wachira Kochakarn, MD, FACS, Vice President of Mahidol University, and Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director RILCA, took part in the 7th International Conference on “Language and Education: Language, Multilingual Education, Resilient Futures, and Transformative Education.” The opening remarks were delivered by Ms Soohyun Kim, Director of UNESCO Bangkok’s Multisectoral Regional Office, and Ms Debora Comini, UNICEF Regional Director for East Asia and the Pacific (EAPRO). The welcoming address was presented by Mr Surasak Panchornviriyakul, Deputy Minister of Education.

This significant conference was organised by RILCA, Mahidol University, in collaboration with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and various other prominent international organisations. The conference took place from October 4-6, 2023, at the Royal Orchid Sheraton Hotel in Bangkok.