กลไกการยกระดับความเป็นเลิศทางการวิจัย

สถาบันวิจัยภาษาฯ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการไทยและต่างประเทศ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ Revisiting Tourism Culture เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจโลก (SDGs 17)

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Revisiting Tourism Culture โดยได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Dr. Sean Kim, Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Unravelling film tourism and food tourism phenomena: an Asia perspective และ Assoc. Prof. Dr. Mary Mostafanezhad, Department of Geography and Environment, University of Hawai’i at Manoa บรรยาย ในหัวข้อ (Post-) pandemic tourism resiliency: Southeast Asian lives and livelihoods in limbo ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณาจารย์ของสถาบันฯ ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ บรรยายในหัวข้อ Gendered opportunities and constrains of low-end wellness and recreational tourism worker in Thailand
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ บรรยายในหัวข้อ Performing the poor ethnic others: the Maniq ethnic group as subject of domestic volunteer and ethnic tourism in Thailand
  • Lukas C. Husa บรรยายในหัวข้อ Dignifying atrocities-culture and politics of remembering the Thai-Burma Death Railway: an analysis of Thai dark tourism

การจัดการประชุมครั้งนี้ จัดเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางการวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจโลกต่อไป

Revisiting Tourism Culture Workshop

On July 18, 2022, team members at RILCA, Mahidol University, inaugurated the Revisiting Tourism Culture Workshop. Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, gave the introductory remarks. Associate Professor Dr Sean Kim from Edith Cowan University in Australia presented a presentation entitled ‘Unraveling film tourism and food tourism phenomena: an Asian viewpoint’ at the workshop. Prof Dr Mary Mostafanezhad, Department of Geography and Environment, University of Hawaii at Manoa, presented on (Post-) pandemic tourism resiliency: Southeast Asian lives and livelihoods in limbo via online system.