On the Move: Indigenous Knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “On the Move: Indigenous Knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond” โดยมี รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และ Dr. Candide Simard กล่าวเรื่อง Well-being and sustainability in linguistic and biological conservation เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยในประเด็นการทำงานข้ามศาสตร์ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นการธำรงรักษาความรู้ท้องถิ่นให้มีคุณค่าและกว้างขวางยิ่งขึ้น

การประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ ห้อง 515 ชั้น 5 ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการวิจัย “การบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล” ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยลอนดอนและ SOAS, University of London