พิธีเปิดหลักสูตรการสร้างเสริมเครือข่ายนานาชาติ

การสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืนผ่านมิติภาษาและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยภาษาฯ ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม ในการสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่จะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมท่ามกลางความหลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น (SDGs 17) โดยการจัดหลักสูตร “การสร้างเสริมเครือข่ายนานาชาติด้วยมิติภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีเปิดหลักสูตรการสร้างเสริมเครือข่ายนานาชาติด้วยมิติภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

หลักสูตรการสร้างเสริมเครือข่ายนานาชาติด้วยมิติภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2565 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมถึงสมรรถนะด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคที่แข็งแกร่ง โดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญในการประสานพลังและขับเคลื่อนสังคมไทยและประชาคมอาเซียนให้มีความก้าวหน้าต่อไป

 

The opening ceremony of Global Virtual Course: Fostering Intercultural Connections through Language and Cultural Dimensions for Sustainable Development Goals (SDGs)

The Global Virtual Course: Fostering Intercultural Connections through Language and Cultural Dimensions for SDGs was launched on July 2, 2022, by RILCA, Mahidol University, in partnership with the Ministry of Education’s Bureau of International Cooperation. Mr Somsong Ngamwong, Director, Bureau of International Cooperation, Ministry of Education, gave the introductory remarks. Following that, Assoc Prof Dr Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Mahidol University’s Vice President for International Relations and Corporate Communications, welcomed attendees, and Assoc Prof Dr Morakot Meyer, Director of RILCA, reported to the assembly through online system.