มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home > ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
งานคลังและพัสดุ
 • ขั้นตอนการเบิกเงิน (ไม่ผ่านจัดซื้อจัดจ้าง)

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 • ขั้นตอนการจัดทำใบจองงบประมาณ FM

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 • กระบวนการตั้งลูกหนี้มหาวิทยาลัย AR

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 • ขั้นตอนกระบวนการด้านการเงินและพัสดุ (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา)

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 • Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 
งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
 • การให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ลูกค้า เพื่อการรับบริการที่ฉับไว

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • การรับสมัคร การตอบกลับและการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • การเตรียมการให้บริการหลังการลงทะเบียนแก่ลูกค้า

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าหลังการให้บริการ

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 
งานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 
 • แผนผังการทำงานของการเงินวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-

 • ขั้นตอนการรับเงินจากแหล่งทุน

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • ขั้นตอนการเปิด-ปิดบัญชีโครงการ

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • ขั้นตอนการยืมเงิน

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • ขั้นตอนการเบิกเงิน

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • ขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงิน

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • คู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารการเงินวิจัย (สำหรับนักวิจัย)

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-

 • แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 
งานบริหารการศึกษา
 
 • กระบวนการเปิดรับสมัคร บัณฑิตศึกษา (สำหรับหลักสูตร)

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-

 • กระบวนการเปิดรับสมัคร บัณฑิตศึกษา (สำหรับผู้สมัคร)

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • กระบวนการรับสมัคร บุคคลทั่วไป MAP C (สำหรับหลักสูตร)

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-

 • กระบวนการรับสมัคร บุคคลทั่วไป MAP C (สำหรับผู้สมัคร)

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • กระบวนการสอบ online จากที่พัก

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร AUN-QA แบบ 1.0

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-

 • กระบวนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร AUN-QA แบบ 3.0

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-

 • กระบวนการรับและจัดการข้อร้องเรียนด้านการศึกษา

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 
งานบริหารทั่วไป
 
 • การขอใช้บริการรถยนต์ราชการ

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 • การจองห้องออนไลน์

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 • การแจ้งซ่อมบำรุง

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 • การส่ง พัสดุ/ EMS

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 • การขอเช่าใช้สถานที่

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 
งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล
 
 • กระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 • กระบวนการจัดทำข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการคัดค้านผลการประเมิน

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 • กระบวนการลาตามสิทธิ (ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน)

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 • กระบวนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารเผยแพร่เฉพาะภายใน (Intranet)

-
 
งานสื่อสารองค์กร
 
 • การขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 • การขอใช้บริการงานซ่อมหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 •  การขอใช้บริการหน่วยโสตทัศนูปกรณ์

-

เอกสารเผยแพร่ภายนอก

 
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน