มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  ผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร
 
         
ผู้อำนวยการสถาบัน
         
   
รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์
   
morakot.mey@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ]
 
 
 
 
         
 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง
 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
 
     
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
 
 
siripen.ung@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ CV : .PDF - en ]
 
watcharapol.wib@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ]
[ CV : .PDF - en ]
 
 
 
 
 
         
 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 
     
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
 
 
renu.mue@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ CV : .PDF - th ]
 
sumittra.sur@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ CV : .PDF - en ]
 
 
 
 
 
         
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบูรณาการ
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
     
 
 
จิระนันท์ นุตยะสกุล
พศิน เล้าโสภาภิรมย์
 
 
jiranun.nua@mahidol.ac.th
 
pasin.las@mahidol.ac.th
 
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน