มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  ทำเนียบผู้อำนวยการ
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
     
 

ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
(พ.ศ. 2524 - 2531 และ พ.ศ. 2536 - 2544)
[ เพิ่มเติม ... ]

     
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
(พ.ศ. 2531 - 2535)
[ เพิ่มเติม ... ]

     
 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
(พ.ศ. 2544 - 2548)
[ เพิ่มเติม ... ]

     
 

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
(พ.ศ. 2548 - 2552)
[ เพิ่มเติม ... ]

     
 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(พ.ศ. 2552 - 2553)

     
 

รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์
(พ.ศ. 2553 - 2555)
[ เพิ่มเติม ... ]

     
 

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
(พ.ศ. 2555 - 2559)
[ เพิ่มเติม ... ]

     
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
(พ.ศ. 2559 - 2563)
[ เพิ่มเติม ... ]

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน