มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  โครงการวิจัยที่ทำอยู่
 
โครงการวิจัยที่ทำอยู่

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2558

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง ชาติพันธุ์: พลวัตของการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
ทุนสนับสนุน : งบประมาณแผ่นดิน
หัวหน้าชุดโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์

ชุดโครงการประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้

โครงการย่อยที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์: พลวัตการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม
หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร. สมทรง บุรุษพัฒน์

โครงการย่อยที่ 2 พลวัตวัฒนธรรมไทดำ: คติความเชื่อและการละเล่น
หัวหน้าโครงการ : นายพิเชฐ สีตะพงศ์
ผู้ร่วมวิจัย : นายไอยเรศ บุญฤทธิ์

โครงการย่อยที่ 3 การเรียนรู้เชิงปริวรรตเพื่อพลวัตการสืบสานวัฒนธรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. ชิตชยางค์ ยมาภัย
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวพธู คูศรีพิทักษ์

โครงการย่อยที่ 4 การฟื้นฟูอัตลักษณ์ผู้ไทในบริบทการเป็นสมาคมอาเซียน
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. ศิริจิต สุนันต๊ะ
ผู้ร่วมวิจัย : นายณรงค์ อาจสมิติ

 

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ (ระยะเวลา 2 ปี)
ทุนสนับสนุน : งบประมาณแผ่นดิน
หัวหน้าชุดโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา

ชุดโครงการประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้

โครงการย่อยที่ 1 การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบรรษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษาบริษัทอินเดียในไทยและบริษัทไทยในอินเดีย
หัวหน้าโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู เหมือนจันทร์เชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี และอาจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บุญรักษา

โครงการย่อยที่ 2 การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแรงงานพม่า : กรณีศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของแรงงานพม่า ในบริษัทไทยในประเทศไทยและในประเทศเมียนมาร์
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรณู เหมือนจันทร์เชย
ผู้ร่วมวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจำปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี และอาจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บุญรักษา

 

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ผู้เรียนและผู้สอน ครอบครัวและชุมชน
ทุนสนับสนุน : แผนงานวิจัยมุ่งเป้า เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
หัวหน้าชุดโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท น้อมเนียน

ชุดโครงการประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้

โครงการย่อยที่ 1 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยม ศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ สารสว่าง และ รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

โครงการย่อยที่ 2 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยม ศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้สอน
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์

โครงการย่อยที่ 3 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยม ศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของ ครอบครัวและชุมชน
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท น้อมเนียน

 

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง เยาวชน : พลังสร้างสรรค์วิถีไทยสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ
ทุนสนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)
หัวหน้าชุดโครงการ : รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์

ชุดโครงการประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้

โครงการย่อยที่ 1 การจัดการวัฒนธรรมด้วยการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม อย่างสมดุล
หัวหน้าโครงการ :
อาจารย์ ดร. สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์ และ อาจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บุญรักษา

โครงการย่อยที่ 2 เยาวชนชายแดนเชื่อมสายสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ บุราสิทธิ์
ผู้ร่วมวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา พรสิริพงษ์ และ นายวิทิตต์ ดุริยอังกูร

โครงการย่อยที่ 3 สร้างความตระหนักในวิถีประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชนผ่านวัฒนธรรมไทย
หัวหน้าโครงการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา ดวงภุมเมศ
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร. นันธิดา จันทรางศุ และ อาจารย์ ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว

 

โครงการวิจัย เรื่อง การสืบสานพิธีเสนเรือนในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง/ไทดำ
ทุนสนับสนุน : งบประมาณแผ่นดิน
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. ปัทมา พัฒน์พงษ์

 

โครงการวิจัย เรื่อง ดนตรีในวิถีชีวิตเด็กกลุ่มชาติพันธุ์: การศึกษานำร่องของบริบทชุมชนและการจัดการเรียนรู้ดนตรี
ทุนสนับสนุน : โครงการ Talent Management
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. นันธิดา จันทรางศุ

 

โครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ทุนสนับสนุน : แผนงานวิจัยมุ่งเป้า เสนอต่อ สกว. ฝ่ายชุมชนและสังคม เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา ดวงภุมเมศ
ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์ ดร. นันธิดา จันทรางศุ

 

โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) โครงการต่อเนื่อง 9 ปี (2550 - 2558)* ต่อเนื่องระยะที่ 3
ทุนสนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย : นายสาเหะอับดุลเลาะห์ อัลยุฟรี, นายแวยุโซะ สามะอาลี, นายเจ๊ะฮูเซ็น เจะอุบง, นายแวมายิ ปารามัล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, นางสาวมิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ และนายยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ

 

โครงการวิจัย เรื่อง Pilot Mother Tongue-Based Bilingual/Multilingual Education (MTB-MLE/BE) Program for Patani Malay speaking chidren in Thailand's 4 Southern Border Provinces (2007-2016) (ต่อเนื่องปีที่ 2)
ทุนสนับสนุน : UNICEF
หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์

 

โครงการวิจัย เรื่องInstitutionalization Mother Tongue Based Multilingual Education (MTB MLE) in Thailand's Deep South
ทุนสนับสนุน : European Union [Eu]
หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกสรี ลัดเลีย (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา) นางสาวปนัดดา เรืองสงค์ และนายมูหัมมัดตอลาล แกมะ

 

โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลการไม่แสดงออกอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยบรู
ทุนสนับสนุน :
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. ณรงค์ อาจสมิติ

 

โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สัมพันธสารเรื่องกวามโตเมือง
ทุนสนับสนุน : ทุนส่วนตัว
หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์

 

โครงการวิจัย เรื่อง สถานภาพงานวิจัยด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาไทย
ทุนสนับสนุน : ทุนส่วนตัว
หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

 

โครงการวิจัย เรื่องภาษาถิ่นและภาษาปะหล่องในประเทศจีนพม่า และไทย: ระบบเสียง คำศัพท์ และการจัดแบ่งกลุ่ม (ต่อเนื่องปีที่ 2)
ทุนสนับสนุน : การวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สุจริตลักษณ์ดีผดุง

 

โครงการวิจัย เรื่อง บทบาทของศาสนาฮินดูซิกข์ และเชน ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว สังคมและวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดียในประเทศไทยปีที่ 2
ทุนสนับสนุน : งบประมาณแผ่นดิน
หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนาศรีจำปา

 

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนหาของป่าล่าสัตว์ในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นฐาน: กลุ่มมานิ (ซาไก), มลาบรี (ตองเหลือง) และมอเกล็น
ทุนสนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. อิสระ ชูศรี
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวนารา บุตรพลอย นายชุมพล โพธิสาร นายสราวุฒิ ไกรเสม และนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงศ์

 

โครงการวิจัย เรื่อง Humanitarianism from Below? A study of Community based Actors, local Governance and Human Security in the Thai-Burmese Border Spaces
ทุนสนับสนุน : การวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร. ศิริจิต สุนันต๊ะ

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน