มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลงานวิชาการ > บทความตีพิมพ์เผยแพร่
 
บทความตีพิมพ์เผยแพร่
 
2564 (2021)     |     2558 (2015)     |     2557 (2014)     |     2556 (2013)     |     2555 (2012)
 

International

2021
Szeto, P. Y., & Yurayong, C. (2021). Sinitic as a typological sandwich: Revisiting the notions of Altaicization and Taicization. Linguistic Typology, 25(3), 551-599. https://doi.org/10.1515/lingty-2021-2074 [Scopus/SJR Q1]
2021
Thumvichit, A. & Kattiyavara, A. (2021). Authenticity of self-expression tasks in EFL textbooks: Teachers' Voices. Asian EFL Journal, 28(12), 46–66. [Scopus/SJR Q2]
2021
Saibunmi, S., Chandransu, N., & Chanoksakul, S. (2021). Developing social and emotional learning skills through secondary school concert bands. Malaysian Journal of Music, 10(1), 1-11. [Scopus/SJR Q2]
2021
Thumvichit, A. (2021). English language teaching in times of crisis: Teacher agency in response to the pandemic-forced online education. Teaching English with Technology, 21(2), 14-37. [Scopus/SJR Q1]
2021
Ungsitipoonporn, S., Buachut W., Vera F., & Mandana S. (2021). Community archiving of ethnic groups in Thailand. Language Documentation & Conservation, 15, 267-284. [Scopus/SJR Q2]
2021
Saemee, K., & Nomnian, S. (2021). Cultural representations in ELT textbooks used in a multicultural school. rEFLections, 28(1), 107-120. [Scopus]
2021
Wiboolyasarin, W. (2021). Beliefs about professional teaching competency development: A case study of Thai pre-service teachers. Psychology and Education, 58(5), 1373–1390. [Scopus/SJR Q4]
2021
Wiboolyasarin, W. (2021). Written corrective feedback beliefs and practices in thai as a foreign language context: A perspective from experienced teachers. Language Related Research, 12(3), 81-119 [Scopus/SJR Q2]
2021
Saemee, K., & Nomnian, S. (2021). Diversity of cultural sources in ELT activity books: A case study of a multicultural primary school in Thailand. PASAA, 61(1), 61-86. [Scopus/SJR Q2]
2021
Phanthaphoommee, N. (2021). The generic structure of the Thai prime minister's weekly address. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 11(1), 114-123. https://doi.org/10.17509/ijal.v11i1.34662 [Scopus/SJR Q2]
2021
Rungnapa, S., Chandransu, N. (2021). The Practice Of Creative Music And Dance Performances Of The Asli Mala Group. Journal of Urban Culture Research (JUCR), 22(1), 92-103. [Scopus/SJR Q1]
2021
Doungphummes, N. and Zarchi, A. (2021) Linguistically-limited intercultural adaptations of independent Western migrants in Thailand: "Taxi Thai" communication strategy, Journal of Intercultural Communication Research. https://doi.org/10.1080/17475759.2021.1946840 [Scopus/SJR Q1]
2021
Laovanich, V., Chuppunnarat, Y., Laovanich, M., & Saibunmi, S. (2021). An Investigation into the Status of Thailand's Music Education Systems and Organisation. British Journal of Music Education, 38(2), 131-144. https://doi.org/10.1017/S0265051720000327 [Scopus/SJR Q1]
2021
Chirakranont,R. & Sunanta,S. (2021). Applications of Experience Economy in Craft Beer Tourism:A Case Study in Thailand's Context. Sustainability (Switzerland), 13 (18), 1-23. [Scopus/SJR Q1]
2021
Tingshu, Z. & Meyer, M. (2021). Scale-mediated marginalisation of Myanmar jewellers in China during the live-streaming trade era. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1-18. https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1990747 [Scopus/SJR Q1]
2021
Hasan, K., & Nomnian, S. (2021). Listening Comprehension: The Role of Morphological Knowledge. MEXTESOL Journal, 45(4), 1-12. [Scopus/SJR Q4]
2021
Changpueng, P. & Patpong, P. (2021). Genre Analysis Of Minutes Of Meetings Conducted In English By Thai Engineers. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 11(1), 134-145. https://doi.org/10.17509/ijal.v11i1.34584 [Scopus/SJR Q2]
2021
Szeto, P. & Yurayong, C. (2021). Establishing a Sprachbund in the Western Lingnan region: conceptual and methodological issues. Folia Linguistica, (). https://doi.org/10.1515/flin-2021-2003 [Scopus/SJR Q1]
2021
Arphattananon T. (2021). Social studies curriculum in Thailand: A contested terrain. In ByKerry J Kennedy (Eds.), Social Studies Education in South and South East Asian Contexts (pp.74 - 88). Routledge._Book Chapter
2021
Arphattananon, T. (2021). Breaking the mold of liberal multicultural education in Thailand through social studies lessons. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 94(2), 53-62. https://doi.org/10.1080/00098655.2020.1860873 [ERIC]
2021
Jaisuekun, K, & Sunanta, S. (2021). German migrants in Pattaya, Thailand: Gendered mobilities and the blurring boundaries between sex tourism, marriage migration and lifestyle migration. In N. Piper, & C. Mora (Eds), Palgrave Handbook of Gender and Migration: Global Perspectives, (pp.137-149). Palgrave Macmillan. Book Chapter
2021
Chirakranont, R., & Sunanta, S. (2021) "Craft beer tourism in Thailand: A research note. Tourism Analysis, 26(2-3), 237-239(3). https://doi.org/10.3727/108354221X16079839951493 _* Research note [Scopus/SJR Q2]

National

2564
ธีรพงษ์ บุญรักษา นันทิยา ดวงภุมเมศ และกรญาณ์ เตชะวงศ์เสถียร. (2564). สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร, 16(1), 143-162. [TCI 1]
2564
Vithaya Chaidee, Kwanchit Sasiwongsaroj. (2021). Personal suffering or social suffering: The experiences of workers in the industrial sector who have a permanent incapacity from work injury. Journal of Language and Culture, 40(1), 32-52. [TCI 1]
2564
คุณากร คงจันทร์ นันทิยา ดวงภุมเมศ และสิรินทร พิบูลย์ภานุวัธน์. (2564). มารยาทการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคนไทย. วารสารปาริชาต. 34(1), 155-175. [TCI 1]
2564
เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2564). วัฒนธรรมการทำงานของชาวเมียนมาและชาวไทยในบริษัทไทยในประเทศเมียนมา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 15(3), 151-166. [TCI 1]
2564
ณรงเดช พันธะพุมมี และธานินทร ลิมปิศิริ. (2564). หัวเลี้ยวการแปลศึกษาสู่การอพยพย้ายถิ่นในยุโรป. วารสารยุโรปศึกษา, 27(1), 1-41. [TCI 2]
2564
นวพฤกษ์ รื่นเริง และ สิงหนาท น้อมเนียน (2564). การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง: กรณีศึกษานักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย. วารสารสหศาสตร์, 21(1), 110-119. [TCI 2]
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน