มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลงานวิชาการ >  นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
 
นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (2553)
 
2553     |     2552     |     2551     |     2550     |     2549

International

Sumittra Suraratdecha. (2010). Ethnic tourism and its impact on the Dai people in Xishuangbanna. Hawaii International conference on Arts and Humanities Honolulu, Hawaii, USA . January 13-16 2010.
Sumittra Suraratdecha. (2010.). World Englishes in the Education of Thai Tourism Personnel: Awareness and Attitudes. Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu Hawaii, USA. January 13-16 2010.
Sophana Srichampa. (2010). Routine to Research to Development with the Buddhist Concept. International Seminar on Buddhism and Globalization, Dehli, India . February 17-19 2010.
Iam Thongdee. (2010). Buddhism as The Base of Thai National Identity. International Seminar on Buddhism and Globalization, Dehli, India. February 17-19 2010.
Kanopporn Wonggarasin. (2010). Two Temples in One Village. International seminar on Buddhism and Globalization, Dehli India. February 17-19 2010.
Kanopporn Wonggarasin. (2010). Mind Sustainable Development. The Third International Conference on Lao Studies, Khon Khen, Thailand . July 14-16 2010.
Somsonge Burusphat. (2011). The language maintenance and shift of Lao Song Dam in the western region of Thailand. The Association of Asian Studies (AAS) and the International Convention of Asia Scholars(ICAS), Hawaii, USA. March 31 April 3 2011.
Sophana Srichampa. (2010). Thai-Indian and Indian Communities in Bangkok and Their Enterprise. International Conference "Migration in China and Asia", Beijing, China. May 20-22 2010.
Siripen Ungsitipoonporn. (2010). A Proposal for an Expermental Program in Bilingual Education in the Yummanese Chinese Commumity of Chieng Mai Province. 2nd Congress on Chinese Studies: Urban Society, China. June 28-30 2010.
SomsongeBurusphat ,SujaritlakDeepadung ,SumittraSuraratdecha ,PattamaPatpong ,Narong Ardsmiti &Pichet Setapong (2010). The language vitality and tourism development of the Lam ethnic groups in the western region of Thailand. The Third International Conference on Lao Studies (ICLS), Khon Khan University and Center for Lao Studies, San Francisco .July 15 2010.
Pattama Patpong. (2010). Generic Structure Potential Analysis of Some Selected Ethnic Folktales. The 37th International Systemic Functional Congress 2010, University of British Columbia, Vancouver, Canada. July 19 – 23 2010.
Pattama Patpong. (2010). Theme choices in tourism texts across languages: Thai (A Research Group Paper). The 37th International Systemic Functional Congress 2010, University of British Columbia, Vancouver, Canada .July 19 – 23 2010 .
Pattama Patpong. (2010). The Ethnic Tourism Development of The Lao Ethnic Groups in The Western Region of Thailand. The Third International Conference on Lao Studies (ICLS), Khon Kaen University and Center for Lao Studies July 14-16 2010.
Pattama Patpong. (2010). The Realization of Mood and Modal Assessment Indifferent Languages: Thai Modal Particles (A Research Group Paper). The 37th International Systemic Functional Congress 2010, University of British Columbia Vancouver, Canada .July 19 - 23 2010.
Suwilai Premsrirat.(2010). Experience in implementing recent educational projects that use mother tongue as bridge language of instruction in thailand. Thailand.
Sophana Srichampa . (2010). Vietnamese-Thai Beliefs for Their Well-Being. Religion: A Human Phenomenon XXth World Congress of the InternationalAssociation for the History of Religions ,Cannada. August 15-21 2010.
Siripen Ungsitipoonporn. (2010). Differences in the Colloquial and Literary Pronunciations of the Bangkok Hakka. The 43Rd International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics, the Center for Languages and Literature at Lund University, Lund, Sweden .October 16-18 2010.
Siripen Ungsitipoonporn & Kanyapak Arthan (2010). Using mother tongue as a medium of instruction in Thailand: How does it affect Yunnanese children's behavior?. The International Conference on : Language, Education and Millennium Development Goals (MDGs), Twin Towers Hotel Bangkok, Thailand . November 9-11 2010.
Kwanchit Sasiwongsaroj. (2010). Religious Differentials in Child mortality : Evidence from Buddhists and Muslims in Thailand. Regional Seminar on Population and Development, Sherubtse colleges, Bhutan. October 6 - 8 2010.
Naraset Pisitpanporn. (2010). The yunnanese in Thailand. The 2nd international congrees on chinese studies . Shanghai,China. June 28 - 30 2010.
Naraset Pisitpanporn. (2010). Corporate Social Responsibility: Case from Thailand. HKU:work shop company and society. hong kong ,China.August 12-13 2010.
Sirijit Sunanta. Geadered nation and classed Moderaity : the Perception of mia farang (foreigners wives) in the society. Rual-Urban networks and Transitions in Asia : Re-spatializing cultural and Political Imaginaries, Singapore. February 25-26 2010.

National

สุวิไล เปรมศรีรัตน์ . (2553). การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ภาคกลาง. ในการสัมมนาเครือข่ายรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ภาคกลาง . ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก จังหวัดปทุมธานี ,ประเทศไทย. มิถุนายน 24-25 2553. 
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ . (2553). การวิจัยทางภาษาชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้. โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,ประเทศไทย. กรกฏาคม 3 2553.
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ . (2553). การจัดการศึกษาแบบทวิภาษา/พหุภาษา สำหรับเยาวชนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู. , 
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ . (2553). 1.ภาษาแม่กับการธำรงอัตลักษณ์ และการสืบทอดวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย 2.นโยบายสนับสนุนงานชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมือง-สิทธิมนุษยชน. , 
ยงยุทธ บุราสิทธิ์ . (2553). การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุชาวไทยลื้อในการดูแลตนเองในชุมชน. Research Conference Abstract, โรงแรมโนโวเทลฯ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .กรกฏาคม 3 2553.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี . (2553). โลกมุสลิมรอบทะเลสาบสงขลา. ประเทศไทย. 9 - 11 กันยายน 2553
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ และ อภิญญา บัวสรวง. (2553). การเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นจากความทรงจำร่วมของชุมชน. การบริหารจัดการวัฒนธรรมและการสื่อสารแนวใหม่. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ประเทศไทย. กรกฏาคม 4 2553.
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน