มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  การดำเนินงาน
 
การดำเนินงาน

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำหน้าที่การสร้างความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาและวัฒนธรรมให้เป็นทุนในการพัฒนาประเทศแก่องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรกของสถาบันฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งสถาบันฯ ดำเนินไปอย่างมีเป้าหมาย และมีจุดประสงค์ชัดเจนโดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้คนเจ้าของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในวิถีการดำรงชีพ ผลงานการวิจัยของสถาบันฯ หลายเรื่องถูกนำไปใช้ในการกำหนดกรอบนโยบายการบริหารประเทศเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งรัฐได้เน้นให้ความสำคัญ คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้เจ้าของภาษา และวัฒนธรรมนั้น ๆ ตระหนักในคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสมานฉันท์ด้วย

โดยฝ่ายการวิจัย มีผู้บริหารสถาบันฯ รับผิดชอบด้านการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ ด้านภาษาวัฒนธรรมและการพัฒนา เพื่อนำมาใช้จัดการทำการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งกลุ่มวิจัย (Clusters) ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่

  • สื่อสารเพื่อการพัฒนา
  • การสนทนาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวัฒนธรรม
  • ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
  • ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
  • พิพิธภัณฑ์
  • ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน
  • วิจัยเพื่อท้องถิ่น
  • สังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิจัย


จำนวนบุคลากรวิจัย

ปีงบประมาณ
อาจารย์ (คน)
นักวิจัย (คน)
รวม
ปกติ
ลาเรียน
ปกติ
ลาเรียน
2551
30
0
7
1
36
2552
30
0
6
1
35
2553
30
1
1
1
33
2554
30
1
1
1
33
2555
27
2
1
1
31


จำนวนเงินทุนวิจัยต่อจำนวนโครงการในรอบ 5 ปี


สัดส่วนจำนวนทุนการวิจัยที่ได้รับ

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน