มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลกระทบเชิงนโยบายชาติ
 
ผลกระทบเชิงนโยบายชาติ

โครงการวิจัยการดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน (2547)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลจากการวิจัยทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์เป็นหนังสือ เรื่อง "ชุบชีวิตหอกระจายข่าวด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม" ในชุด "สร้างสรรค์ปัญญา : ชุดนโยบายสาธารณะ ลำดับที่ 12" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภารกิจสำคัญของโครงการ คือ การบอกให้ชาวบ้านและชุมชนรู้ว่า พวกเขามีสื่ออยู่ในมือ และสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสื่อกระแสหลัก อย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ ซึ่งกระบวนการวิจัยได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางบวกในพื้นที่ศึกษา ผู้นำและชุมชนเข้าใจบทบาทและความสำคัญของหอกระจายข่าวสาร ชุมชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดำเนินงาน

บทสรุปที่ชัดเจนของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ งานสื่อสารชุมชน มีธรรมชาติที่ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ งานกระจายเสียง และงานบริหารจัดการ ซึ่งในงาน 2 มิตินี้ต้องมีฐาน 3 ชั้นที่รองรับ ฐานชั้นแรก คือ การร่วมแรงร่วมใจจากชุมชน ฐานชั้นที่สอง คือ การร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายของชุมชน และฐานชั้นสุดท้าย คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานใกล้ตัวในท้องถิ่น

ฉบับเต็ม : PDF

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน