มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ผลงานวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  วิจัย  >  ผลงานวิชาการ  >  ผลงานวิชาการอื่นๆ
 
ผลงานวิชาการอื่นๆ (2557)
 
2557     |     2556     |     2551     |     2550     |     2549

หนังสือ

 
ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคณะ. (2557). ภาษาและวัฒนธรรม : หลักประกันของสังคมสุขภาวะ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิ้ง เมท.
     
 
เสาวภา พรสิริพงษ์, ยงยุทธ บุราสิทธิ์, นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร และ วาทิตต์ ดุริยอังกูร. (2557). คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่น เพื่อสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน. กรุงเทพฯ:บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน