มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >  ปริญญาโท  >  ภาษาศาสตร์
 
ปริญญาโท ภาษาศาสตร์
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
 
 
         
 
ประธานหลักสูตร
 
เลขานุการหลักสูตร
 
         
 
ดร.สราวุฒิ ไกรเสม
 
ดร.ยุทธพร นาคสุข
 
 
sarawut.kra@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ]
 
yuttaporn.nak@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ CV : .PDF - th ]
 
         
 
 
         
 
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์
 
 
sophana.sri@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ Short Bio ]
pattama.pat@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ]
 
         
 
 
 
         
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
 
 
mayuree.tha@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ]
 
siripen.ung@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ CV : .PDF - en ]
 
         
 
     
         
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
     
 
sumittra.sur@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ CV : .PDF - en ]
     
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน