มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
 
บุคลากรสายวิชาการ
 
 
   + ปริญญาเอก
 
   
 
•  
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
   + ปริญญาโท
 
   
   
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก  >  บุคลากร  >  บุคลากรสายวิชาการ  >  ปริญญาโท  >  ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 
ปริญญาโท ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
 
 
         
 
ประธานหลักสูตร
 
เลขานุการหลักสูตร
 
         
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
 
 
theeraphong.boo@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ Short Bio ]
 
nuntiya.dou@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ CV : .PDF - en ]
 
         
 
 
         
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน
 
 
watcharapol.wib@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ]
[ CV : .PDF - en ]
singhanat.non@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ CV : .PDF - en ]
 
         
   
 
     
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป ธรรมวิจิตร
 
 
sunida.siw@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ Short Bio ]
 
athip.thu@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ]
 
         
 
 
 
 
 
ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี
 
 
koraya.tec@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ Short Bio ]
narongdej.pha@mahidol.edu
[ Curriculum vitae ] [ Short Bio ]
 
         
 
   
 
   
 
อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์
     
 
krittaya.aka@mahidol.ac.th
[ Curriculum vitae ] [ Short Bio ]
   
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน