ครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ

Read more

ครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ สถาบันโภชนาการ

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สํานักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม (AUN – AYCF) แห่งประเทศไทย โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, รองศาตราจารย์ ดร.วัชรพล

Read more

กิจกรรม “สัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ : แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ”

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมจัดกิจกรรม “สัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา สุรรัตน์เดชา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาแนวทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ภูมิพลังวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ” ร่วมกับ คณะกรรมการธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ในการจัดกิจกรรม “สัปดาห์นิทรรศการและเวทีเสวนาทางวิชาการ

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 10 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

Read more

งานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ” วันที่ 8 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม

Read more

สถาบันฯ พานักศึกษาต่างชาติทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ จังหวัดเพชรบุรี

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง และหัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร และทีมงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ นำนักศึกษาต่างชาติไปทัศนศึกษา ณ

Read more

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 “The Memory of Joy @RILCA”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) จัดกิจกรรม “The Memory of Joy @RILCA : โมงยามแห่งความสุข สนุก สบาย ส่งท้ายปีเถาะ” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ

Read more

ครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้เกียรติต้อนรับ วันที่ 15 ธันวาคม

Read more

หนังกลางแปลง: วัฒนธรรมความบันเทิงท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลง

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) โดย หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ หอภาพยนตร์ไทย (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “หนังกลางแปลง: วัฒนธรรมความบันเทิงท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลง” (RILCA Theater) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์

Read more