สถาบันวิจัยฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ประธานศูนย์ภารตะศึกษา และดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ ประธานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ่วมกันในอนาคต พร้อมดูนิทรรศการผลงานของสถาบันฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ

RILCA had the honor of receiving esteemed delegates from the Institute of East Asian Studies at Thammasat University. 

On the 10th of August 2023, Assoc Prof Dr Morakot Meyer, the Director of RILCA, along with the administrative team and RILCA Staff Members, cordially greeted Asst Prof Dr Chaiwat Meesanthan, the Director of the Institute of East Asian Studies, and the distinguished EAS Team. This occasion was orchestrated to facilitate the exchange of knowledge concerning research operations and academic services, with the aim of nurturing potential avenues for future academic collaboration. Moreover, the visit included curated exhibitions showcasing the institute’s noteworthy accomplishments.