มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
Home > OIT Report
 
การเปิดเผยและการส่งข้อมูลข้อมูลสาธารณะ 43 ตัวชี้วัด
(Open Data Integrity and Transparency Assessment - OIT)
        
   
 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับหลักการบริหารองค์กรตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติในการศึกษาวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรของส่วนงานทุกคนมีเจตจำนงแน่วแน่จะปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการตั้งใจทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ

 
 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน