มหาวิทยาลัยมหิดล     |     Webmail     |     RILCA Intranet     |     ติดต่อ     ||     EN     |     ไทย     ||       |    |    |    |    |  
 
  หน้าแรก          เกี่ยวกับสถาบัน          บุคลากร          วิจัย           หลักสูตร          นักศึกษาและศิษย์เก่า          สัมมนาและกิจกรรมความรู้           ศิลปวัฒนธรรม          สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย          ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
ปริญญาเอก
 
   
 
พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
 
   
 
ปริญญาโท
 
   
   
   
     
 
 
หน้าแรก  >  หลักสูตร  >  ปริญญาโท  >  วัฒนธรรมศึกษา
 
วัฒนธรรมศึกษา
   
ชื่อหลักสูตร :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ชื่อปริญญา :
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
 
ชื่อย่อ ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)

หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำองค์ความรู้และวิธีวิทยาในการศึกษาวิจัยไปสู่การส่งเสริมความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย อย่างรู้เท่าทันด้านการบูรณาการศาสตร์วัฒนธรรมศึกษาในลักษณะสหวิทยาการผ่านการสร้างงานวิชาการ งานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมทำความเข้าใจนิยามและคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลาย การทำความเข้าใจ มิติวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการเป็นประชากรโลก

การเรียนการสอน

หลักสูตรภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวัน เวลาราชการ

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิจัย นักวิชาการ ในสายงานด้านวัฒนธรรมศึกษา
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ผู้ดูแลจัดการพิพิธภัณฑ์
 • หอศิลป์ หรือแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ผู้จัดกิจกรรมหรือการอบรมทางวัฒนธรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
  ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ดร.โสภนา ศรีจําปา
  Ph.D. (Linguistics)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์
  Ph.D. (Creativity Psychology)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
  ค.ด. (พัฒนศึกษา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
  Ph.D. (Southeast Asian Studies)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
  ปร.ด. (ดนตรี)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย
  ปร.ด. (พัฒนศึกษา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
  ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
 • ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง
  Ph.D. (Film Studies)
 • ดร.สกาวรุ้ง สายบุญมี
  ปร.ด. (ดนตรี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของหลักสูตร ... Download: PDF

ประธานหลักสูตร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
โทรศัพท์ (081) 819 2029, 02 800 2308 - 14 ต่อ 3324
Email : nantida.cha@mahidol.ac.th

เลขานุการหลักสูตร - ดร.วิกานดา พรหมขุนทอง
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3308
โทรสาร 0-2800-2332
Email : wikanda.pro@mahidol.ac.th

งานสนับสนุนวิชาการ (หน่วยสนับสนุนการศึกษา)
โทรศัพท์ 0-2800-2303, 0-2800-2308-14 ต่อ 3213, 3230
โทรสาร 0-2800-2332

อื่น ๆ

 • https://www.facebook.com/CulturalStudiesRILCA/
 • Weblog Indianstudies
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ความรู้ในด้านเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับอินเดียศึกษาในประเทศไทยและทั่วโลก งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอินเดียศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ

การรับสมัคร

 
 

INTERNATIONAL RELATIONS
Overview   |   Research Fellowship   |   International Staff

HOT ISSUE
จดหมายข่าว   |   วารสาร LC Journal   |   เพลงกล่อมลูก 4 ภาค   |   Green RILCA   |   ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต   |   ศูนย์ภารตะศึกษา   |   Eng24   |
คู่มือธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล   |   Download   |   จองห้องออนไลน์   |   ระบบแจ้งเงินเดือน (e-Payroll)   |   หนังสือรับรอง   |   Free Internet   |   สิทธิประโยชน์   |
พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม   |   Mahidol IR   |   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    |   ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน