ร่วมหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างเครือข่าย พร้อมทีมงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันฯ เข้าหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม